Skip to:

26 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, na którym rozpatrzona została Informacja  na temat stanu zdrowia dzieci (0-18 lat) wraz z wnioskami dla polityki państwa w ochronie zdrowia, a także sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w którym znalazły się zapisy dotyczące wprowadzenia obowiązkowej Książeczki Zdrowia Dziecka. O jej wprowadzenie od kilku lat zabiega Rzecznik Praw Dziecka.

Komisja Zdrowia, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Podkomisji nadzwyczajnej przyjęła projekt zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

O to, by książeczka zdrowia dziecka była dokumentem urzędowym wchodzącym w zbiór dokumentacji medycznej, od kilku lat czyni starania Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W tej sprawie występował m.in. do Ministra Zdrowia i do sejmowej Komisji Zdrowia. Przekonywał, że nadanie książeczce zdrowia dziecka rangi dokumentacji medycznej pozwoli na gromadzenie w sposób jednorodny informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, szczepieniach, badaniach bilansowych, zabiegach itp. Książeczka ta może znacząco pomóc monitorować losy dziecka, m.in. pod kątem zapewnienia mu właściwej opieki medycznej.

W wystąpieniach do Ministra Zdrowia w sprawie książeczki zdrowia Rzecznik wskazywał, że zakres danych, jakie powinny znaleźć się w dokumencie, został wypracowany przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne i należy je wykorzystać.  Ponadto, zdaniem Rzecznika, dokument powinien być funkcjonalny, tzn. prosty do wypełnienia dla personelu medycznego (czytelny system skrótów i możliwości zakreśleń) oraz użyteczny dla rodziców (pokazując historię zdrowia dziecka, ułatwi dokonanie oceny skuteczności każdego kolejnego leczenia, w tym prawidłowości decyzji podejmowanych w tym zakresie przez lekarza).

W sytuacjach nagłych dane z książeczki zdrowia mogą być dla personelu medycznego niezastąpionym źródłem informacji o dziecku i stanie jego zdrowia.

Przedstawiony projekt przewiduje, że Minister Zdrowia określi w drodze rozporządzenia jednolity wzór m.in. książeczki zdrowia dziecka oraz kart przebiegu ciąży i obserwacji porodu. Rozporządzenie, w którym mają znaleźć się wzory dokumentów, Minister Zdrowia powinien wydać najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy.

Druk sejmowy nr 3254

Retransmisja posiedzenia komisji