Skip to:

4 czerwca 2014 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, wystąpił do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej ujawniające się w orzecznictwie sądowym rozbieżności w wykładni przepisów normujących umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, w szczególności art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, art. 579^2 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.), zawierającej odpowiedź na pytanie:

Czy sąd, orzekając o umieszczeniu dziecka w jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej, powinien wyznaczyć konkretną rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, czy też może przenieść swoje uprawnienia na rzecz jednostki organizacyjnej pomocy społecznej?

Wniosek Rzecznika Praw Dziecka do Sądu Najwyższego