Skip to:

26 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza oraz do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka w sprawie prawa dzieci do alimentów.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na potrzebę zabezpieczenia pomocy dla dzieci, które choć są uprawnione do alimentów, nie otrzymują ich oraz na problem nieskuteczności egzekucji orzeczeń sądowych dotyczących alimentów.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które nie uległo zmianie od ponad 6 lat.

Rzecznik Praw Dziecka wskazał, że otrzymuje informacje o długim czasie trwania postępowań egzekucyjnych oraz o bezskutecznej egzekucji roszczeń alimentacyjnych pomimo funkcjonowania rozwiązań prawnych, które powinny służyć szybkiej i skutecznej egzekucji w celu zaspokojenia uprawnionego do alimentów dziecka w sytuacji, gdy rodzic dobrowolnie nie wykonuje obowiązku, ciążącego na nim z mocy prawa.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka zgłoszone problemy wymagają analizy i podjęcia działań.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej