Skip to:

8 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego. Spotkanie dotyczyło senackiego projektu nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Projekt nowelizacji ww. ustawy, wypracowany został przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka i został przyjęty przez Senat. Zmierza do zmiany przepisów art. 58 i 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zakładają one automatyzm ograniczania władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w sytuacji, gdy po rozstaniu nie doszli oni do porozumienia w kwestiach wychowawczych. Ponadto projekt proponuje zdjęcie z sądu obowiązku rozstrzygania o kontaktach z dziećmi, gdy są one utrzymywane bezkonfliktowo. Wówczas, na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w kształtowaniu tych kontaktów.

Zaproponowano także ujednolicenie składu sądu orzekającego w sprawach opiekuńczych, co skutkować będzie uproszczeniem procedur dotyczących decydowania o sprawach dziecka.

Transmisja posiedzenia Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego