Skip to:

7 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o wnikliwe rozpatrzenie sytuacji dzieci z niepełnosprawnością posiadających obywatelstwo polskie, których rodzic jest cudzoziemcem oraz o podjęcie działań w pełni zabezpieczających prawa tych dzieci.

Art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Niezasadne jest więc różnicowanie dostępu do świadczeń na rzecz niepełnosprawnych dzieci posiadających polskie obywatelstwo ze względu na przesłankę uzyskania przez ich rodzica (cudzoziemca) zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, popartej analizą spraw napływających do jego Biura, obowiązujące przepisy niedostatecznie zabezpieczają sytuację dzieci z niepełnosprawnością. Sytuacja dzieci niepełnosprawnych będących obywatelami polskimi, których rodzic jest cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 160 ust. 3 (ze względu na pobyt z rodziną) ustawy o cudzoziemcach jest gorsza niż sytuacja dzieci posiadających rodzica będącego cudzoziemcem, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 127 lub 186 ust. 1 pkt 3 (ze względu na kształcenie lub inne okoliczności) ustawy o cudzoziemcach.

Rzecznik Praw Dziecka wyraził potrzebę zabezpieczenia sytuacji wszystkich dzieci z niepełnosprawnością poprzez poszerzenie dostępu do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy z powodu konieczności stałego, codziennego udziału w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka także dla rodziców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z prośbą o analizę przedstawionego wyżej zagadnienia oraz poinformowanie o jej wynikach.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka