Skip to:

27 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych w celu przyznania dla dzieci osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do renty socjalnej, świadczenia o podobnym charakterze do renty rodzinnej, na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego.

Do Rzecznika Praw Dziecka zgłosili się w ostatnim czasie rodzice dzieci całkowicie niezdolni do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu powstałego w okresach, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.). Dorośli ci zaniepokojeni są brakiem prawa do renty rodzinnej dla swoich dzieci, mimo, że sami posiadają prawo do renty socjalnej regulowanej przepisami wymienionej ustawy.

Rzecznik zwrócił się do Minister Jolanty Fedak z prośbą o udzielenie informacji na temat skali przedstawionego zjawiska, a także rozważenie pożądanych zmian w prawie, które zabezpieczą odpowiedniej grupie małoletnich prawo do renty rodzinnej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

27 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych w celu przyznania dla dzieci osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do renty socjalnej, świadczenia o podobnym charakterze do renty rodzinnej, na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego.