Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się ponownie 8 lutego 2011 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o informacje na temat działań podjętych przez Rząd RP w sprawie wycofania zastrzeżeń do Konwencji o Prawach Dziecka.

Zdaniem Marka Michalaka, który już dwukrotnie zwracał się w tej sprawie do Minister Katarzyny Hall, wciąż aktualna pozostaje argumentacja zawarta w wystąpieniu z 26 stycznia 2009 roku, iż polskie zastrzeżenia do Konwencji - w świetle obowiązującego prawa wewnętrznego - są nieuzasadnione. Bezprzedmiotowe wydaje się więc zastrzeżenie dotyczące zachowania procedury adopcyjnej w tajemnicy, skoro z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że osoba przysposabiana winna być - po ukończeniu przez nią lat trzynastu - wysłuchana, a przysposobiony pełnoletni ma prawo zażądać wglądu do akt stanu cywilnego. Zastrzeżenie zgłoszone w związku z określaniem granicy wieku, która dopuszcza powoływanie do służby wojskowej i uczestnictwo w działaniach zbrojnych również wydaje się zbędne, ponieważ polskie prawo chroni w tym względzie najmłodszych i nie istnieje niebezpieczeństwo angażowania dzieci w działania wojenne.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się ponownie 8 lutego 2011 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o informacje na temat działań podjętych przez Rząd RP w sprawie wycofania zastrzeżeń do Konwencji o Prawach Dziecka.