Skip to:

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI
przeprowadzonej w dniu 30 października 2012 roku
w innej formie opieki nad dzieckiem w Starogardzie Gdańskim

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.), w dniu 30 października 2012 roku podjęto czynności kontrolne w innej formie opieki nad dzieckiem w Starogardzie Gdańskim. Celem kontroli było zbadanie sytuacji dzieci i warunków opieki, w tym sytuacji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej dzieci, przebywających w Placówce.

Podkreślenia wymaga, że w momencie kontroli opieka nad dziećmi prowadzona była na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wydanym przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego. Placówka nie posiadała wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych. Zgodnie bowiem z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.), placówki prowadzące do dnia wejścia ww. ustawy działalność gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, mogą prowadzić działalność na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od wejścia w życie ww. ustawy.

Przedstawione uwagi pokontrolne dotyczą wymaganych standardów określonych w Konwencji o Prawach Dziecka oraz powyżej przywołanej ustawie i dotyczą:

1. Niedopuszczalnego traktowania dzieci w sposób, który naruszał ich godność i mógł powodować zaburzenie poczucie bezpieczeństwa.

2. Braku listy obecności, czy choćby listy zapisanych do Placówki dzieci.

3. Braku wykwalifikowanej kadry opiekuńczej. Nie przyjęto rozwiązań i wymagań określonych ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która mogła posłużyć właścicielce jako wyznacznik i przyszły kierunek działalności.

4. Większość zabawek nie posiadała atestów (CE).

5. Łóżeczka, znajdujące się w sypialni, tj. 4 pojedyncze drewniane, jedno drewniane piętrowe oraz 3 łóżeczka tzw. turystyczne, poustawiane były jedno obok drugiego, uniemożliwiając tym samym swobodne przemieszczenie się opiekuna i dzieci pomiędzy łóżeczkami.

6. Pomieszczenie sypialni nie posiadało wentylacji.

7. Do łazienki (toalety) wchodziło się z kuchni, w której przechowywano i rozdzielano posiłki.

8. W pomieszczeniu kuchennym nie było możliwości umycia rąk przed przygotowaniem jakiegokolwiek posiłku, gdyż brakowało w nim umywalki. Nie było również zlewu czy zmywarki do naczyń. Jedyne urządzenie do mycia - umywalka mieściła się w toalecie przyległej do pomieszczenia kuchennego, w której znajdowała się również muszla sedesowa, nocniki i wieszaczki z ręcznikami (żaden nie był oznakowany). Takie zaniedbanie jest wysoce niebezpieczne, gdyż istnieje możliwość zanieczyszczenia pożywienia dla dzieci oraz przeniesienia ewentualnych zakażeń.

9. Niebezpiecznym uznano fakt, iż kotłownia przylega do sypialni i jednocześnie nie jest zabezpieczona drzwiami zapobiegającymi przedostaniu się produktów spalania paliwa, co może zagrażać zdrowiu lub życiu dzieci.

10. Brak było opracowanego planu dnia, który świadczyłby o pracy z dziećmi, ankiet informacyjnych o dziecku, które dałyby informacje rodzicom o jego rozwoju. Nie stwierdzono podczas kontroli posiadania przez Placówkę dokumentacji, która mogłaby potwierdzić metody pracy, czas opieki, edukacji czy wychowania.

Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości przesłano właścicielowi protokół pokontrolny w celu realizacji zawartych w nim zaleceń i dostosowania placówki tak, aby realizowała prawo dziecka do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i opieki.

WNIOSEK GENERALNY

Rzecznik Praw Dziecka uważa, że należy niezwłocznie podjąć prace w celu skrócenia wskazanego w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 okresu na dostosowanie. Pozwoli to na identyfikację ilości tych placówek, miejsc lokalizacji oraz możliwość lepszego nadzoru nad innymi formami opieki nad dziećmi, które przed wejściem w życie ustawy funkcjonowały na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.), w dniu 30 października 2012 roku podjęto czynności kontrolne w innej formie opieki nad dzieckiem w Starogardzie Gdańskim. Celem kontroli było zbadanie sytuacji dzieci i warunków opieki, w tym sytuacji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej dzieci, przebywających w Placówce.