Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 31 grudnia br. do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o podjęcie działań na rzecz rodzin i dzieci, doświadczonych negatywnymi skutkami emigracji rodziców.

Wyjazdy rodziców za granicą w różny sposób dotykają dzieci. Wskazują na to zarówno wyniki badań skali oraz konsekwencji wyjazdów jak i informacje ze szkół, od kuratorów sądowych, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji.

Według szacunkowych danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w 2007 r. w kraju było ogółem ponad 89 tys. uczniów, których przynajmniej jeden z rodziców przebywał za granicą. W tej liczbie więcej niż 20 tys. doświadczyło skutków wyjazdu obojga rodziców. Oznacza to, że na 1000 uczniów przypadało średnio 16 pozbawionych opieki.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka w 2008 r. wynika, że podczas nieobecności rodziców opiekę nad dziećmi najczęściej sprawuje: rodzic pozostający w kraju, najbliżsi krewni, najczęściej dziadkowie, starsze rodzeństwo, dalsi krewni, sąsiedzi lub osoby obce. Część dzieci trafia, niestety, do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Długotrwałe wyjazdy obojga rodziców wywołują w dziecku poczucie opuszczenia i samotności. W przypadku dzieci w wieku szkolnym rozłąka z matką czy ojcem zniechęca je do nauki, do zdobywania lepszych ocen, a poprzez brak dyscypliny często prowadzi do tzw. "wykolejenia". Z przeprowadzonych badań wynika również, że dzieci migrantów częściej uczestniczą w bójkach, dokonują kradzieży i innych czynów karalnych.

Wczesna diagnoza problemu i wspólnie podejmowane przedsięwzięcia mogą ochronić małoletnich członków rodzin od istniejących zagrożeń oraz łagodzić bolesne konsekwencje braku rodziców w kraju, co leży w interesie nie tylko dzieci, ale również rodzin i całego społeczeństwa.

W Wystąpieniach generalnych - skierowanych do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rzecznik Praw Dziecka wnosi m.in. o rozważenie możliwości zorganizowania szkoleń pracowników socjalnych, pedagogów i psychologów na temat trafnej i następującej w porę diagnozy pojawiających się trudności uczniów oraz zainicjowanie działań mających na celu łagodzenie ich skutków. Rzecznik akcentuje przy tym wagę problemu dzieci w rodzinach zamieszkałych na wsi, silniej odczuwających konsekwencje migracji m.in. z uwagi na to, że rodzinie wiejskiej trudniej jest dotrzeć do ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowych czy innych instytucji, które mogą udzielić wsparcia.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej
 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi