Skip to:

W dniu 23 stycznia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych Januszem Cichockim, oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskim Ireną Lipowicz. Tematem spotkania były zmiany w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. W spotkaniu uczestniczył też Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w MSW oraz Rafał Rogala, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dzieci do 15 roku życia, które pozostają bez opieki nie byłyby umieszczane w ośrodkach strzeżonych. Ponadto do przepisów dotyczących umieszczenia przez sądy w ośrodkach dodany byłby przepis, że decydując o skierowaniu małoletniego bez opieki bądź rodziny z dzieckiem do ośrodka strzeżonego sąd musi uwzględniać interes dziecka. Sąd powinien brać pod uwagę względy bezpieczeństwa, zwalczanie nielegalnej migracji, ale również interes dziecka i w każdym przypadku rozsądzać co powinno decydować.

Ministerstwo chce, aby rodziny z dziećmi lub małoletni byli umieszczani tylko w ośrodku w Kętrzynie. W sytuacji, gdyby okazało się, że nie może być to tylko jeden ośrodek, to drugim będzie ośrodek w Białej Podlaskiej. Natomiast ośrodek w Lesznowoli zostanie w najbliższym czasie zamknięty i całkowicie wyremontowany

We wszystkich ośrodkach zostaną przeprowadzone szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Resort spraw wewnętrznych chce zaprosić organizacje pozarządowe zarówno do opracowania programu takich szkoleń, jak również do ewentualnego w nich udziału.

Chcemy zmienić, tam gdzie jest to możliwe, wygląd ośrodków, czyli m.in. ograniczyć liczbę krat powiedział podczas spotkania Piotr Stachańczyk. Minister podkreślił również, że wnętrza ośrodków mają być dla cudzoziemców otwarte. Zamknięte mają być tylko ich niektóre strefy. Obecnie jest tak, że cudzoziemcy wewnątrz ośrodka mają wydzieloną dla siebie strefę, a pozostała część budynku jest dla nich zamknięta. Ponadto powinny, co do zasady, zniknąć ograniczenia regulaminowe dotyczące m.in. widzeń. Znikną ograniczenia dotyczące możliwości używania własnych telefonów. Natomiast w każdym ośrodku, na koszt Straży Granicznej, będzie telefon dla osób, które nim nie dysponują.

W niektórych ośrodkach stwierdzono pewne problemy z możliwością wykonywania obrządków religijnych, tam też zostanie to zmienione i ta możliwość zostanie wprowadzona.

Ponadto za sprzątanie i utrzymanie czystości w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców będą odpowiedzialne osoby zatrudnione w ośrodku lub zewnętrzne firmy sprzątające. Na przykład firmy sprzątające będą odpowiedzialne za utrzymanie czystości w toaletach. Do tej pory kwestia ta mogła budzić zastrzeżenia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie kulturowe cudzoziemców przebywających w ośrodkach i fakt, że w niektórych kulturach sprzątanie toalet przez mężczyzn jest niezgodne z ich systemem wartości. Cudzoziemcy będą odpowiedzialni jedynie za porządek w swoich pokojach.

Przeznaczone zostaną także środki na zakup telewizorów, komputerów bądź wyposażenia bibliotek w ośrodkach.

Procedury dotyczące dzieci lub rodzin z dziećmi będą maksymalnie przyspieszone i prowadzone jako priorytetowe. Minister Piotr Stachańczyk podkreślił, że w nowych przepisach będą szczegółowo uregulowane zapisy dotyczące tzw. izby zatrzymań czy izolacji. Ministerstwo chce, aby te izby nie odbiegały wyglądem czy wyposażeniem od innych pomieszczeń, a okres przebywania w takim pomieszczeniu wynosiłby maksymalnie 48 godzin.

Podczas spotkania organizacje pozarządowe reprezentowali przedstawiciele: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, czyli organizacji pozarządowych, które obok ministerstwa brały udział w wizytach w ośrodkach strzeżonych, jak również przedstawiciele pozostałych organizacji, m.in. Amnesty International, Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada", Polskiej Akcji Humanitarnej, Instytutu Spraw Publicznych, IOM Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

(foto. użyczone przez MSW)