Skip to:

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym 5 czerwca 2012 roku podjął uchwałę w sprawie pytania prawnego Rzecznika Praw Dziecka, w której wskazał, że "Porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiązku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym (art. 58 § 1 k.r.o.)".

W pytaniu prawnym Rzecznika Praw Dziecka z 26 sierpnia 2011 roku została poruszona kwestia obligatoryjności orzekania o kontaktach w wyroku rozwodowym w przypadku zgodnego porozumienia rodziców w tym przedmiocie oraz na ich zgodny wniosek. Rzecznik stwierdził, że od początku wejścia w życie zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. od 13 czerwca 2009 roku, przedstawiony problem jest w sądownictwie rozstrzygany niejednolicie. Marek Michalak zwrócił uwagę, że wprawdzie z wykładni językowej art. 58 § 1 k.r.o. wynika jednoznacznie, że w każdym orzeczeniu o rozwodzie musi być zawarte rozstrzygnięcie o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, jednak w sądowej praktyce literalne zastosowanie wskazanej normy prawnej wywołuje niekiedy zastrzeżenia. Podnosi się bowiem, że w ten sposób dochodzi do "uszczęśliwiania na siłę" rozwodzących się rodziców i niepotrzebnej ingerencji sądu w stosunki rodzinne, które takiej ingerencji nie wymagają ze względu na zgodność stanowisk rodziców. Na tej podstawie odstępuje się niekiedy od orzekania o kontaktach z dzieckiem na zgodny wniosek rodziców w tym względzie. Powoduje to w praktyce orzeczniczej dwa, przeciwstawne sobie nurty na tle stosowania art. 58 § 1 k.r.o. - jeden literalny, a drugi natury celowościowej. Chociaż trudno jest określić, który z nich jest przeważający, to postawiony powyżej problem prawny, wywołuje poważne wątpliwości interpretacyjne i bez wątpienia jest istotny z punktu widzenia realizowania praw dziecka w procesie o rozwód.

Prawo do występowania do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów prawnych, budzących wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w praktyce ich stosowania przyznała Rzecznikowi nowelizacja ustawy o RPD z 24 września 2010 roku.

Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących praw dziecka z 26 sierpnia 2011 roku

Pismo procesowe Rzecznika Praw Dziecka z 10 maja 2012 roku

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 5 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 72/11)

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym 5 czerwca 2012 roku podjął uchwałę w sprawie pytania prawnego Rzecznika Praw Dziecka, w której wskazał, że "Porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiązku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym (art. 58 § 1 k.r.o.)".