Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 13 czerwca 2012 roku zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o podjęcie działań, które wyeliminują praktykę pobierania przez szkoły pieniędzy za wydanie świadectw szkolnych. 2 dni później resort edukacji zamieścił na swojej stronie internetowej informację, że takie działania są niezgodne z prawem.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej czytamy:

"W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi stosowania w niektórych szkołach praktyk wstrzymywania wydawania uczniom i absolwentom promocyjnych świadectw szkolnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej składki na radę rodziców, braku przedłożenia przez absolwenta tzw. "obiegówki" uprzejmie informujemy, że praktyki tego typu są niezgodne z prawem.

W § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych jest napisane, iż "świadectwa, odpisy świadectw dojrzałości, odpisy aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomu, suplementy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, a także kopie, o których mowa w § 23 ust. 2, są wydawane odpowiednio przez szkoły, kuratora oświaty, komisje okręgowe i przedszkola nieodpłatnie".

W opinii Rzecznika Praw Dziecka warunkowanie wydania świadectwa od wniesienia jakichkolwiek opłat - mających często charakter dobrowolnych składek - stanowi naruszenie praw dziecka i jest niezgodne z obowiązującym prawem oświatowym. Nowym problemem, na który zwracają uwagę rodzice uczniów, są tzw. obiegówki - z informacji zgłaszanych do Rzecznika wynika, że od ich wypełnienia i złożenia w odpowiednim terminie uzależnione jest wydanie świadectwa. Takie sytuacje uważam również za niedopuszczalne - podkreślił Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Ministra Edukacji Narodowej.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka z 13 czerwca 2012 roku

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 13 czerwca 2012 roku zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o podjęcie działań, które wyeliminują praktykę pobierania przez szkoły pieniędzy za wydanie świadectw szkolnych. 2 dni później resort edukacji zamieścił na swojej stronie internetowej informację, że takie działania są niezgodne z prawem.