Skip to:

Marek Michalak powołał 3 lipca 2012 roku Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Jej celem jest stałe analizowanie przepisów prawa rodzinnego, wskazywanie obszarów, w których konieczne są zmiany bądź modyfikacje, aby czynić ustawodawstwo bardziej przyjazne dziecku i chroniące jego interesy. Przewodniczącą Komisji została jednogłośnie wybrana prof. Wanda Stojanowska.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie nowo ukonstytuowanej komisji sygnalizowali tematy, które ich zdaniem powinny zostać uregulowane w pierwszej kolejności. Uczestnicy posiedzenia byli zgodni w tym, że istnieje potrzeba wyodrębnienia celów bliższych i dalszych. Pierwszym zadaniem Komisji jest przygotowanie Rzecznikowi Praw Dziecka pakietu propozycji projektów ustaw nowelizujących prawo rodzinne w ujęciu zarówno materialnym, jak i procesowym. Założeniem tych projektów jest odwrócenie niebezpiecznego zjawiska interpretowania norm prawa materialnego przez pryzmat przepisów procedury cywilnej.

Rzecznik Praw Dziecka dostrzega negatywne zjawisko dzielenia rodzinnego problemu na szereg odrębnych postępowań. Nie służy to nikomu i odbywa się ze szkodą dla dziecka. Celem nowelizacji jest przywrócenie równowagi pomiędzy przepisami prawa materialnego a procesowymi, by te ostatnie - zgodnie z ich przeznaczeniem - urzeczywistniały normy prawa materialnego w sądowych postępowaniach - podkreśla Marek Michalak.

Uczestnicy pierwszego posiedzenia Komisji byli zgodni co do tego, że w dłuższej perspektywie niezbędna jest nowa kodyfikacja prawa rodzinnego i opiekuńczego oparta o metodę negacji, która pozwoli na wyodrębnienie prawa rodzinnego z gałęzi prawa cywilnego. Środkiem do tego jest zawarcie w nowym kodeksie części ogólnej, określającej autonomiczne zasady prawa rodzinnego.

Paradoksem dzisiejszych norm jest to, że prawo rodzinne, jak żadna inna gałąź prawa, jest oparta na aksjologii, tymczasem nie dysponujemy dzisiaj katalogiem skodyfikowanych zasad tego prawa, wartościujących takie pojęcia, jak rodzina czy dobro dziecka - zauważa Rzecznik Praw Dziecka.

W skład Komisji wchodzą: Przewodnicząca prof. dr hab. Wanda Stojanowska, Kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prof. dr hab. Stanisława Kalus z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; dr Jerzy Słyk z Katedry Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; sędziowie Sądu Najwyższego w stanie spoczynku: dr Helena Ciepła, Teresa Romer, Jadwiga Skibińska-Adamowicz i Bronisław Czech; sędzia w st. sp. Ewa Rudnicka-Danielska; mecenas Ewa Celińska-Milewska; były RPD, sędzia dr Paweł Jaros oraz sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Jacek Ignaczewski.

Marek Michalak powołał 3 lipca 2012 roku Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Jej celem jest stałe analizowanie przepisów prawa rodzinnego, wskazywanie obszarów, w których konieczne są zmiany bądź modyfikacje, aby czynić ustawodawstwo bardziej przyjazne dziecku i chroniące jego interesy. Przewodniczącą Komisji została jednogłośnie wybrana prof. Wanda Stojanowska.