Skip to:

25 lipca Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez Rzecznika Praw Dziecka. W wystąpieniach generalnych i na poszczególnych etapach prac nad nowelizacją Rzecznik wielokrotnie zabiegał m.in. o uwzględnienie podmiotowości dziecka i jego rodziny, poprawę sytuacji małoletnich rodziców, zmniejszenie liczby rodzin pod opieką asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej oraz uregulowanie sytuacji  dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych, a także sytuacji prawnej placówek wsparcia dziennego. 

Zgłaszane przez Rzecznika postulaty dotyczyły również wymogów lokalowych dla placówek wsparcia dziennego, kontroli wojewody i in. jednostek samorządu terytorialnego nad realizacją przepisów ww. ustawy, zmniejszenia liczby podopiecznych asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, konieczności wysłuchania dziecka i określenia terminu regulacji jego sytuacji prawnej, a także wprowadzenia możliwości pozostawania małoletnich rodziców z ich dziećmi w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. Procedowano je – każdorazowo z udziałem Rzecznika Praw Dziecka – odpowiednio podczas obrad podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 15 i 16 lipca oraz podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która 24 lipca rozpatrywała poprawki zgłoszone w drugim czytaniu w Sejmie.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja reguluje także kwestię dochodów dzieci przebywających w pieczy zastępczej, np. renty po zmarłych rodzicach; oraz wstępu w ramach kontroli w porze nocnej do pomieszczeń, gdzie sprawowana jest piecza zastępcza, wyłącznie w przypadku zagrożenia życia dziecka. Zmiany znacząco poprawią funkcjonowanie systemu, wprowadzonego w 2012 r.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w Sejmie w dn. 23.07.2014 roku podczas II czytania poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zapis wideo

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w Sejmie w dn. 23.07.2014 roku podczas II czytania poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2014_06_01_sejmdzieciimlodziezy_06.jpg