Skip to:

30 lipca br. Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przyjęła bez poprawek uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 lipca br. ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, która zrealizowała wiele postulatów zgłaszanych przez Rzecznika Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestnicząc w pracach Komisji podkreślił, że zmiany jakie niesie za sobą znowelizowana ustawa są bardzo oczekiwane i konieczne ze względu na dobro dziecka. Wskazał, że na wejście w życie przepisów oczekują w szczególności chore dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych, które nie mają zagwarantowanego finansowania części socjalnej ich pobytu w tych placówkach. Podkreślił również, że wyraża zadowolenie z przyjętych na jego wniosek rozwiązań dotyczących obligatoryjności każdorazowego wysłuchiwania dziecka w sprawach jego dotyczących, co zagwarantuje pełną realizację przepisu art. 12 Konwencji o prawach dziecka.

Ponadto uchwalona przez Sejm RP  ustawa zmieniająca zawiera postulaty Rzecznika Praw Dziecka, który w wystąpieniach generalnych i na poszczególnych etapach prac nad nowelizacją, wielokrotnie zabiegał m.in. o: stworzenie możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez małoletnich rodziców przebywających w pieczy zastępczej, określenie maksymalnego terminu na wystąpienie do sądu z wnioskiem o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, zmniejszenie do 15 liczby rodzin objętych opieką asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, wyposażenie wojewody i innych jednostek samorządu terytorialnego w uprawnienia kontrolne nad realizacją przepisów ww. ustawy, urealnienie wymagań stawianych placówkom wsparcia dziennego, tak aby zapewnić ciągłość ich funkcjonowania przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa dzieciom.