Skip to:

Na polecenie Rzecznika Praw Dziecka w lipcu 2014 roku zostało przeprowadzonych 69 kontroli miejsc wypoczynku letniego, gdzie w sumie wypoczywało 3394 dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na terenie czterech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

Analizując wyniki podjętych czynności przez pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka można wskazać na:

 1. W większości organizatorami wypoczynku były biura podróży i usług turystycznych (44%), organizacje pozarządowe (26 %), kluby sportowe (9 %), szkoły (4 %), parafie (3%) oraz inne podmioty (14 %).
 2. Ze względu na charakter wypoczynku, organizowano: kolonie, obozy rekreacyjne, obozy sportowe i obozy tematyczne.
 3. Miejscem zgrupowania małoletnich były ośrodki wypoczynkowe z bazą dostosowaną do potrzeb dzieci. Ośrodki te w większości zapewniały pomoc medyczną (zatrudniały pielęgniarkę). W miejscowościach nadmorskich większe ośrodki wypoczynkowe i kolonijne zatrudniały ratownika, a dzieci mogły korzystać z wyznaczonego dla nich sektora na plaży.
 4. Na wycieczki piesze i autokarowe w rejon parków narodowych uczestnicy wyruszali pod opieką przewodników. Kadra zapewniała uczestnikom właściwą opiekę i bezpieczeństwo.
 5. Uczestnikom proponowano bogaty program pobytu. Dzieci brały udział w wycieczkach pieszych i autokarowych, zapoznawały się z miejscowymi zabytkami i miejscami krajobrazowymi, poznawały parki narodowe i rezerwaty przyrody, korzystały z lokalnych atrakcji.
 6. Wyżywienie w kontrolowanych obiektach było urozmaicone, z możliwością dokładek (4 posiłki dziennie). Śniadania i kolacje były serwowane w formie szwedzkiego stołu z ciepłym posiłkiem. Napoje uczestnicy mieli do swojej dyspozycji przez cały dzień.
 7. Najczęściej pojawiającą się nieprawidłowością podczas kontrolowanych miejsc wypoczynku był brak zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub odpowiednich oświadczeń o niekaralności u wychowawców i kierowników kolonii, którzy w ciągu roku szkolnego są zatrudnieni jako nauczyciele. Taka sytuacja wystąpiła w 28 przypadkach, co stanowi 41% skontrolowanych miejsc wypoczynku. W jednym przypadku kierownik kolonii nie potrafił udokumentować kwalifikacji wychowawców do pracy na tym stanowisku.
 8. W sześciu przypadkach kontrolujący stwierdzili brak sformułowania na piśmie zakresu obowiązków wychowawcy ( 9%).
 9. W siedmiu przypadkach stwierdzono, że na kolonii przebywa więcej dzieci niż wynikało to ze zgłoszenia do Kuratorium Oświaty (10%).
 10. W trzech przypadkach kierownik nie przedłożył kontrolującym zaświadczenia z Kuratorium Oświaty o zgłoszeniu wypoczynku (4%), twierdząc, że zgłoszenie znajduje się u organizatora. Kontrolujący w oparciu o uzyskane informacje  sprawdzali w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy nastąpiło zgłoszenie i wydano zaświadczenie. Pozytywnie potwierdzono wszystkie zgłoszone kolonie.
 11. W kilku przypadkach odnotowano niesystematyczne prowadzenie dzienniczków grup oraz brak  ich kontroli przez kierowników.
 12. Kontrolujący stwierdzili, że do czasu kontroli, w 6 miejscach wypoczynku dzieci uległy wypadkom (0,2%). Sporządzona została dokumentacja medyczna, nie zawsze był protokół powypadkowy. Do wypadków dochodziło najczęściej podczas zajęć sportowych. Podobny odsetek dzieci wyjechał z kolonii z powodu stanu zdrowia, tęsknoty za rodzicami lub swojego niewłaściwego zachowania.