Skip to:

8 września 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym z udziałem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, dotyczącym funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych, zorganizowanym w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Nad wypracowaniem jak najskuteczniejszych rozwiązań systemowych w ww. zakresie dyskutowali przedstawiciele resortu edukacji, polityki społecznej oraz urzędów wojewódzkich i powiatowych. Zostały również przedstawione wyniki kontroli w tych placówkach przeprowadzone przez kuratorów oświaty.

Rzecznik Praw Dziecka wyraził zaniepokojenie przedstawionymi wnioskami. Wskazał, iż w placówkach oświatowych nie mogą być umieszczane dzieci na podstawie postanowienia sądu o umieszczaniu ich w pieczy zastępczej, gdyż nie są one placówkami pieczy zastępczej
(w jednym ze specjalnych ośrodków wychowawczych kontrola przeprowadzona przez Rzecznika Praw Dziecka wykazała, iż aż 69% wychowanków przebywało na takiej właśnie podstawie). Podkreślił niedostateczne wsparcie wychowanków udzielane przez specjalistów (duża liczba toczących się wobec nich postępowań o demoralizację) i często występujący brak właściwych kwalifikacji wśród personelu.

Zaplanowano kolejne spotkanie dotyczące ww. problemu, tym razem z udziałem organów prowadzących specjalne ośrodki wychowawcze.