Skip to:

Senat jed­no­gło­śnie zgo­dził się na ra­ty­fi­ka­cję przez Pol­skę Kon­wen­cji Rady Eu­ro­py o ochronie dzie­ci przed wy­ko­rzy­sty­wa­niem sek­su­al­nym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzoną w Lanzarote w dniu 25 października 2007 roku. od 2008 roku wnioskował o ratyfikację tego najważniejszego międzynarodowego dokumentu, chroniącego najmłodszych.

Tak zwana Konwencja z Lanzarote ma przede wszystkim chronić dzieci oraz usprawnić międzynarodową współpracę w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Obec­nie stro­na­mi Konwencji są 32 pań­stwa, w tym 19 państw Unii Europejskiej. Wpro­wa­dza ona m.​in. jed­no­li­tą de­fi­ni­cję wy­ko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go, dzie­cię­cej prosty­tu­cji i por­no­gra­fii dzie­cię­cej, na­kła­da obo­wią­zek ochro­ny przed de­mo­ra­li­za­cją oraz na­ga­by­wa­niem dzie­ci dla celów sek­su­al­nych (tzw. gro­oming).

Konwencja wpro­wa­dza też zakaz pracy z dzieć­mi dla osób wcze­śniej ka­ra­nych za wykorzystywanie sek­su­al­ne ma­ło­let­nich, kła­dzie na­cisk na edu­ka­cję dzie­ci na temat ryzy­ka i ochro­ny przed mo­le­sto­wa­niem, a ponadto wpro­wa­dza obo­wią­zek szko­leń osób pracują­cych z dzieć­mi, aby każdy po­tra­fił roz­po­znać nie­po­ko­ją­ce sy­gna­ły. Na­kła­da także na pań­stwa obo­wią­zek two­rze­nia pro­gra­mów le­cze­nia dla spraw­ców, jed­nak z za­strze­że­niem, że udział w nich nie jest ob­li­ga­to­ryj­ny, oraz wpro­wa­dza wymóg two­rze­nia pro­gra­mów te­ra­peu­tycz­nych dla ofiar.

26 wrze­śnia  2014 r. Sejm jed­no­gło­śnie uchwa­lił usta­wę ra­ty­fi­ku­ją­cą Kon­wen­cję z Lan­za­ro­te. Tym samym po­sło­wie upo­waż­ni­li pre­zy­den­ta do jej ra­ty­fi­ko­wa­nia w imie­niu Pol­ski.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w Sejmie w dn. 24.09.2014 roku podczas II czytania rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007r. – zapis wideo

Odpowiedzi na pytania

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w Sejmie w dn. 24.09.2014 roku podczas II czytania rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. - pdf