Skip to:

19 listopada br. z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. standaryzacji pobytu dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w zakresie edukacji, opieki i wychowania. Spotkanie  poprowadził prof. dr hab. Marek Konopczyński – Rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych
w Warszawie, Społeczny Doradca RPD.

O realizacji prawa dziecka do edukacji, opieki i wychowania w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii rozmawiali wchodzący w skład powołanego przez Rzecznika Zespołu: prof. dr hab. Barbara Smolińska - Theiss - Kierownik Zakładu Pedagogiki  Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Społeczny Doradca RPD; Joanna Wrona - Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych  w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Beata Sobocińska – Dyrektor Zespołu ds. Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Społeczni Doradcy Rzecznika - prof. Barbara Smolińska-Theiss oraz prof. Marek Konopczyński - wskazali, że opracowywane standardy wychowawcze mają służyć osiągnięciu nadrzędnego celu pobytu dzieci i młodzieży w takich placówkach, czyli jej uspołecznieniu i przygotowaniu do życia poza ośrodkiem. Podkreślili, że obecnie program wychowawczy ukierunkowany jest raczej na przystosowanie wychowanków do warunków istniejących w placówce. Przewodniczący Zespołu zaznaczył, że niezwykle istotne jest wspieranie rozwoju poznawczego przebywających tam dzieci poprzez poszerzanie i pogłębianie ich perspektywy poznawczej oraz wspieranie w twórczym rozwoju. Wychowawca powinien przyjmować rolę mentora, a nie nadzorcy, dlatego tak ważny jest właściwy dobór kadry oraz jej przygotowanie merytoryczne.

Zasugerowano, aby młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii – na wzór szkół wyższych – otrzymywały akredytacje, wydawane przez specjalnie powołaną do tego celu komisję.

Podczas posiedzenia omówiono również aktualny problem projektowanych przez resort edukacji zmian w 2015 roku w podziale części subwencji oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonej na finansowanie pobytu małoletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.  Tę kwestię Rzecznik Praw Dziecka poruszył w wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej wskazując, że dotychczasowa wysokość wagi subwencji powinna zostać utrzymana. Ponadto zaproponował wypracowanie takiego sposobu naliczania subwencji, który będzie adekwatny do specyfiki pracy tych placówek.  

Kolejne posiedzenie Zespołu planowane jest na początek grudnia br.