Skip to:

4 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w odpowiedzi na wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka skierowane do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części subwencji oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku, przeznaczonej na finansowanie pobytu małoletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, odbyło się spotkanie z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Przemysława Krzyżanowskiego, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, przedstawicieli MEN oraz Biura RPD, a także dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Na spotkaniu omawiano zagadnienia dotyczące finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz sposobu wykazywania liczby wychowanków tych ośrodków w systemie informacji oświatowej. Przedstawiciele ministerstwa edukacji przedstawili przepisy na podstawie których finansowane są MOWy. Dyrektorzy tych placówek młodzieżowych zgłosili obecne problemy kładąc nacisk na problem finansowania wychowanków skierowanych do ośrodków, a którzy jeszcze do nich nie przybyli.

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na konieczność utrzymania wysokiej jakości pracy ośrodków oraz poinformował o planowanym raporcie na temat standardów pracy w MOWach.

Wiceminister Krzyżanowski zaproponował kompromisowe rozwiązanie dotyczące finansowania Ośrodków w roku 2015, jednocześnie poinformował, że widzi potrzebę dalszych rozmów. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na styczeń 2015 r

Kolejne spotkanie zaplanowano w styczniu 2015 r., po zakończeniu prac powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka Zespołu do spraw standaryzacji pobytu dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w zakresie edukacji, opieki i wychowania . Na spotkaniu tym zostanie utworzony w MEN zespół, który będzie pracował nad dalszymi rozwiązaniami w zakresie finansowania miejsc przeznaczonych dla wychowanków skierowanych do MOW.

2014_12_04_men_1.jpg