Skip to:

Eksperci z Zespołu powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka opracowali Standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej w zakresie opieki i wychowania. – Mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnej realizacji ich praw, proszę o wprowadzenie standardów do porządku prawnego – apeluje Marek Michalak w wystąpieniu do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dokument opracowali eksperci powołanego przez RPD Zespołu do Spraw Standaryzacji Pobytu Dzieci w Pieczy Zastępczej w zakresie opieki i wychowania. W jego skład wchodzą: przedstawiciele świata nauki, Biura Rzecznika Praw Dziecka, resortu pracy i polityki społecznej oraz praktycy.

Zgodnie ze standardami, istotą funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej jest realizowanie prawa dziecka do powrotu do rodziny własnej, zapewnienia stabilnego środowiska rodzinnego w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej i przygotowania do samodzielnego życia. Dokument przypomina, że placówka powinna mieć charakter domowy i nie powinno w niej mieszkać więcej niż 14 dzieci. Według standardów, placówka jest otwarta na kontakty z rodziną, osobami znaczącymi dla dzieci, środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami. Warunkiem koniecznym funkcjonowania placówki jest dostęp do niej wolontariuszy, praktykantów i innych uprawnionych osób.

Standardy składają się z VIII części:

  1. Prawo dziecka do wychowania w rodzinie i działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny
  2. Prawo do stabilnego środowiska wychowawczego oraz zaspokajania potrzeb rozwojowych
  3. Prawo do nauki i wypoczynku
  4. Prawo do pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia
  5. Prawo do życia bez przemocy
  6. Prawo do informacji i wyrażania opinii
  7. Prawo do poszanowania tożsamości kulturowej i religijnej
  8. Standardy odnoszące się do pracy wychowawców i innych pracowników placówki

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka oraz Standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej w zakresie opieki i wychowania