Skip to:

14 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Elblągu uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Dziecka i uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Działdowie w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego stosowania przemocy wobec wychowanków dwóch niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Lidzbarku Welskim. Sprawa została przekazana do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Działdowie.

W 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził badanie stanu przestrzegania praw dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczej w Lidzbarku Welskim. Wyniki kontroli wskazywały, że w ośrodkach mogło dochodzić do naruszania praw dziecka, w tym do przemocy wobec nich ze strony opiekunów. Rzecznik Praw Dziecka złożył wówczas zawiadomienie o możliwości  popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Działdowie.