Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się ponownie do Minister Edukacji Narodowej o przedstawienie informacji na temat planowanych działań w zakresie wspierania dzieci, które z różnych przyczyn wymagają specjalnego podejścia w kwestii żywienia. Problem jest istotny szczególnie w przypadku dzieci przewlekle chorych, które wymagają pomocy w czynnościach pielęgnacyjno-leczniczych (np. sprawdzenie poziomu cukru, czy podanie insuliny). Ważne jest również zapewnienie tym dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w szkole m.in. poprzez zagwarantowanie możliwości spożywania posiłków uwzględniających ich specjalne potrzeby żywieniowe.

W wystąpieniu generalnym do Pani Minister oraz do Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka szczegółowo przedstawił potrzeby dzieci z alergiami pokarmowymi, cukrzycą, fenyloketonurią, a także dzieci z nadwagą i otyłością, których uwzględnienie, w opinii Rzecznika, jest obowiązkiem szkół i placówek. Rzecznik wskazał również na konieczność realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych dzieci, wynikających z norm kulturowych i religijnych ich rodzin. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka uwzględnienie potrzeb tych dzieci w organizacji placówki oświatowej jest niezbędnym warunkiem do zapewnienia im równych szans w systemie edukacji.

Z treści spraw zgłaszanych do Biura Rzecznika Praw Dziecka wynika, że problem jest nadal aktualny – w dalszym ciągu przedszkola, szkoły i placówki systemu oświaty nie zawsze realizują swoje obowiązki w tym zakresie. Wciąż dochodzi do sytuacji, w której rodzice muszą samodzielnie dostarczać dzieciom posiłki, a także osobiście kontrolować (w przypadku dzieci chorych na cukrzycę) czas ich podawania.

Zdaniem Marka Michalaka niezbędne jest wypracowanie jednoznacznego przekazu dla osób zarządzających jednostkami systemu oświaty, że realizacja powyższych postulatów jest ich obowiązkiem, a także wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad dyrektorami szkół w tym zakresie.

WYSTĄPIENIE GENERALNE (PDF) >>>