Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku uregulowań w żłobkach i klubach dziecięcych w ramach procedury powypadkowej, w tym również uprawnień rodziców poszkodowanego dziecka.

- W praktyce może dochodzić do sytuacji, w której sprawy związane z bezpieczeństwem dziecka, w kontekście sposobu uregulowania i wdrożenia procedury powypadkowej w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą być realizowane przez dyrektora żłobka czy osobę kierującą pracą klubu dziecięcego w sposób dowolny i niejednolity. Podkreślam również, że przepisy „ustawy żłobkowej” nie obligują do uregulowania kwestii procedury powypadkowej w regulaminie organizacyjnym – stwierdza Marek Michalak w Wystąpieniu Generalnym do Elżbiety Rafalskiej.

W przypadku wystąpienia wypadku dziecka 3-letniego, ale będącego wychowankiem przedszkola, mają wprost zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, na podstawie których m.in. sporządzana jest dokumentacja powypadkowa, w tym protokół powypadkowy, określono uprawnienia rodziców, zobowiązano dyrektora przedszkola/szkoły do omówienia z pracownikami okoliczności i przyczyn wypadków oraz do ustalenia środków niezbędnych do zapobieżenia im.

Innym problem, który dotyczy kwestii wypadków w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jest nieobjęcie tych form ochroną w zakresie możliwości ubiegania się o świadczenia przewidziane w przepisach ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Zgodnie z zapisami tej ustawy za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty.

- W świetle obowiązujących przepisów dochodzi do sytuacji nierównego traktowania dzieci objętych „ustawą żłobkową” – w porównaniu z sytuacją dzieci poszkodowanych w wypadkach w przedszkolach i szkołach – dodaje Rzecznik Praw Dziecka w korespondencji do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

WYSTĄPIENIE GENERANE - pełny tekst (PDF.) >>>

Odpowiedź MRPiPS (PDF)