Skip to:

W Sejmie RP z 5 na 6 lipca 2018, Marek Michalak przedstawił Informację o swojej działalności w 2017 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Podsumował także ostatnią dekadę, czyli dwie kadencje swojej pracy.

- Korczak wielokrotnie powtarzał, że demokracja to zadanie dla ludzi wolnych, którzy nie muszą chodzić ze spuszczoną głową, którzy nie muszą być bierni, podporządkowywać się, tylko słuchać i karnie wykonywać polecenia. Demokracja to wolność, odwaga, śmiałość, asertywność, podmiotowość, szacunek do siebie samego i do innych. Korczak mówił: demokracji trzeba się nauczyć, demokrację trzeba stworzyć, o demokrację trzeba walczyć.  Trzeba ją stworzyć z dziećmi i dla dzieci. Trzeba dać dzieciom prawa, obywatelstwo, trzeba chronić ich godność – przekonywał w swoim wystąpieniu.

Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD corocznie, w formie pisemnej, przedstawia Sejmowi i Senatowi informację o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Następnie obie izby przeprowadzają debatę i przyjmują Informację do wiadomości, nie poddając jej głosowaniu. Informacji oraz uwag RPD wysłuchują również członkowie Komisji senackich i sejmowych.

Dekada działalności Rzecznika Praw Dziecka

Do Biura Rzecznika Praw Dziecka w 2017 roku wpłynęło łącznie 39 182 sprawy, a przez dziesięć lat sprawowania urzędu aż 331 381 spraw. W 2017 roku Rzecznik Praw Dziecka skierował do ministrów, organów lub instytucji 168, zaś w ciągu 10 lat – 1148 wystąpień o charakterze generalnym, wskazując na konieczność zmiany konkretnych przepisów. 363 przypadki Rzecznik uznał za zagrażające dobru dziecka, dlatego zgłaszał udział w toczących się postępowaniach sądowych i uczestniczył w nich na prawach przysługujących prokuratorowi. W ciągu dziesięciu lat takich przystąpień i kontynuacji  przystąpień było 2104.

Istotnym elementem działalności Rzecznika było podejmowanie czynności kontrolnych – w 2017 roku Rzecznik Praw Dziecka zbadał na miejscu 291 spraw, zaś w ciągu ostatniej dekady tych kontroli było łącznie 1609. W ramach upowszechniania praw dziecka w ubiegłym roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z 52 tysiącami dzieci i młodzieży w Polsce. - W ciągu obu moich kadencji w takich spotkaniach wzięło udział ponad 487 tysięcy polskich dzieci – dodał Marek Michalak.

Honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka zostało objętych w 2017 roku 299 wydarzeń, suma dekady to 1842 udzielonych patronatów honorowych Rzecznika. Marek Michalak przywołał ważne wydarzenia, zorganizowane dzięki bardzo dobrej współpracy z Sejmem, wyraził także wdzięczność za wsparcie jego inicjatyw i uchwalenie roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka,  roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka i Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

RPD: „Prawa dziecka są naszą wspólną odpowiedzialnością”

Rzecznik ponownie zaapelował do rządu i parlamentu o ratyfikację III Protokołu do Konwencji o prawach dziecka, umożliwiający przyjmowanie oraz rozpatrywanie przez Komitet Praw Dziecka ONZ skarg indywidualnych na krajowe naruszenia praw dziecka. – Ta oczekiwana decyzja polskich władz to nie gest, a obowiązek , który mieści się w obszarze odpowiedzialności za dzieci – mówił Marek Michalak.

- Na koniec mojej drugiej kadencji przedstawię Prezydentowi, Parlamentowi i Rządowi propozycję kompleksowej zmiany polskiego prawa rodzinnego, której celem jest dalsze wzmocnienie pozycji dziecka i rodziny – mówił Marek Michalak i zaprezentował preambułę, która otwiera przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka projekt kodeksu.

- W nowym Kodeksie, jako Rzecznik Praw Dziecka, zgłaszam potrzebę odejścia od pejoratywnego i konfliktogennego, obcego korczakowskiej idei pojęcia „władzy rodzicielskiej” na rzecz „odpowiedzialności rodzicielskiej” – zaznaczył Rzecznik i wyjaśnił, że proponuje też wprowadzenie po raz pierwszy do polskiego prawa definicji „dobra dziecka” jako stanu, w którym dziecko osiąga prawidłowy, całościowy i harmonijny rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny, z poszanowaniem jego godności i wynikających z niej naturalnych praw.

Poseł-sprawozdawca Urszula Rusecka przedstawiła stanowisko Komisji po zapoznaniu się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2017 roku oraz Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Następnie parlamentarzyści prezentowali swoje opinie i zadawali pytania. Marek Michalak podziękował za współpracę parlamentarzystom, organizacjom pozarządowym, przedstawicielom środków masowego przekazu oraz współpracownikom z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

– Pozostają do rozwiązania codzienne problemy polskich dzieci – mówił, prosząc o dalszą troskę, życzliwość i wspieranie najmłodszych - wołam dzisiaj o odpowiedzialność za dziecko i za wszystko, co je otacza. Temu właśnie ma służyć zgłoszona przez instytucję RPD nowa koncepcja Kodeksu Rodzinnego – zaznaczył Marek Michalak podkreślając, że prawa dziecka są naszą wspólną odpowiedzialnością – rządzących, obserwujących, naukowców, pedagogów, wychowawców, rodziców i polityków.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka przed Sejmem 5 lipca 2018 roku (PDF)

Informacja o działalności RPD w 2017 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (PDF)

Czytaj także:

O działalności RPD przed senackimi Komisjami

Debata o prawach dziecka w Senacie RP

Komisje sejmowe wysłuchały informacji o działalności RPD