Skip to:

6 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza w sprawie projektu nowelizacji ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych. Rzecznik Praw Dziecka wyraził swoje... więcej...
6 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu ds. społecznych w Kanclerarii Prezydenta RP - Panią Minister Ireną Wóycicką. Podczas spotkania omawiano m.in. kwestie dot. dzieci z niepełnosprawnością, zabezpieczenia... więcej...
5 grudnia 2010 roku w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbył się spektakl charytatywny "Kopciuszek", zorganizowany dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych tegoroczną powodzią przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Honorowy patronat nad tą... więcej...
3 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzemu Millerowi stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia regulującego postępowanie Policji w czynnościach odebrania przez pracownika socjalnego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem XV Wielkiej Gali Integracji, która odbyła się 2 grudnia 2010 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w pokazie filmu "My name is", który powstał w ramach projektu Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji pod nazwą "Zwiększenie świadomości w zakresie praw dzieci cudzoziemskich bez opieki w Europie". Projekcja filmu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 2 grudnia 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o informacje na temat prac, dotyczących sposobu i zakresu wspierania gmin w finansowaniu edukacji przedszkolnej. Marek Michalak wyraził... więcej...
1 grudnia 2010 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie podsumowujące prace powołanego przez Marka Michalaka zespołu roboczego ds. rozwiązania problemu braku miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Socjoterapii oraz zapewnienia opieki... więcej...
W dniach 29-30 listopada 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka przebywał w Rzymie i wziął udział w Konferencji Wysokiego Szczebla Rady Europy inaugurującej międzynarodową kampanię na temat przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci. Konferencję zaszczycił swoja... więcej...
"Czy Polska kocha dzieci?" - to myśl przewodnia VI Konferencji Federacji Specjalistycznych Towarzystw Pediatrycznych, która odbyła się 26 listopada 2010 roku w Warszawie. Uczestniczący w niej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podkreślił mocno, iż nie powinniśmy... więcej...
24 listopada 2010 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył - z okazji Dnia Pracownika Socjalnego - osoby szczególnie zasłużone na rzecz pomocy potrzebującym. W uroczystości uczestniczyli m.in. Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, Sekretarz Stanu w... więcej...
23 listopada 2010 roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca polskie działania w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W dyskusji uczestniczył przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka. Podczas konferencji, którą otworzyła... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 23 listopada 2010 roku do Ministra Finansów Jana Vincenta Rostowskiego o udzielenie informacji, czy i jakie działania zostaną podjęte w celu zminimalizowania finansowego obciążenia rodziców, które wywoła objęcie... więcej...
23 listopada 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza o pilne wyjaśnienie problemu finansowania Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii... więcej...
23 listopada 2010 roku - podczas posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz rządowego projektu o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał na... więcej...
Uczniowie Międzynarodowego Gimnazjum Europejskiego z Warszawy gościli 22 listopada 2010 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Gimnazjaliści - w ramach realizacji przedmiotu wiedza o społeczeństwie - wzięli udział w zajęciach na temat Konwencji o Prawach Dziecka i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem widowiska "Ojczyźnie miłej służ!", które odbyło się 20 listopada 2010 roku w Świdnickim Ośrodku Kultury Rynek. Uroczysty kominek, zrealizowany przez druhnę Barbarę Wachowicz, stanowił element obchodów 100-lecia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 19 listopada 2010 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o zbadanie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci dotkniętych wadą rozszczepu wargi i podniebienia. Rzecznik Praw Dziecka w kwietniu br. interweniował w... więcej...
Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy gwarantuje dzieciom Konwencja o Prawach Dziecka - przypomina Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, który jest obchodzony w piątek. "To symboliczne, że w... więcej...
20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, zawierającą katalog praw i wolności przysługujących dzieciom. W dokumencie, który powstał z inicjatywy Polaków, znalazły się też zapisy dotyczące tego,... więcej...

Strony