Skip to:

9 lutego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się seminarium eksperckie „Zgoda dziecka na przetwarzanie danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. Gospodarzami wydarzenia byli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Generalny Inspektor... więcej...
Ile dzieci w Polsce cierpi, ponieważ rodzice uchylają się do obowiązku alimentacyjnego? Co należy zrobić, aby problem ten rozwiązać? Jak państwo może wspierać rodziny w kryzysie, by na konflikcie między rodzicami nie traciły dzieci? Na konferencji prasowej 9 lutego w... więcej...
9 lutego Rzecznika Praw Dziecka odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół w Kluczkowicach wraz ze swoimi nauczycielami. Dzieci spotkały się z Markiem Michalakiem w ramach poznawania instytucji pomagającym dzieciom w trudnych sytuacjach. Gośćmi Rzecznika byli uczniowie... więcej...
7 lutego 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym. Wizytę Rzecznika rozpoczął występ artystyczny uczniów ze szkoły podstawowej, którego myślą przewodnią były prawa... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zaapelował do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu doszacowanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci, tak aby uwzględniały one rzeczywiste koszty leczenia młodych pacjentów. Adekwatna wycena świadczeń zdrowotnych dla... więcej...
Rodzic czy opiekun nie powinien płacić za pobyt z chorym dzieckiem w szpitalu – uważa Rzecznik Praw Dziecka, który zaapelował do Ministra Zdrowia o zmianę przepisów prawa w tym zakresie. Obecność rodzica bądź innej bliskiej dziecku osoby przy łóżku szpitalnym jest... więcej...
Dziecko nie powinno ponosić ciężaru opłat za pobyt krewnych w domu pomocy społecznej – uważa Rzecznik Praw Dziecka i przedstawia Sejmowej Komisji do Spraw Petycji stanowisko do petycji z 28 lipca 2016 r. (druk nr BKSP-145-114/16), której przedmiotem jest zmiana ustawy... więcej...
Śmieją się, tańczą, bawią, czują się u nas bezpiecznie – mowa o dzieciach z Dworca Brześć, grupie około trzydzieściorga dzieci, które przyjechały w ostatnich tygodniach wraz ze swoimi rodzicami do Polski. Większość rodzin pochodzi z Czeczenii, z której wyjechały... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi dotyczące organizacji zajęć szkolnych niezgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. Chodzi o nierównomierne obciążanie uczniów trudnymi przedmiotami: łączenie ich w kilkugodzinne bloki, albo planowanie tych zajęć na ostatnich... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że prawo małoletniego do występowania w procesie i ochrony dobra dziecka nie zawsze jest właściwie przestrzegane przez organy procesowe. Rzecznik Praw Dziecka stoi na stanowisku, że problem właściwej reprezentacji dobra i interesów... więcej...
W styczniu 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 25 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił uwagi do projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy — Kodeks postępowania... więcej...
1 lutego Rzecznika Praw Dziecka odwiedziła reprezentacja uczniów klasy o profilu prawniczym II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Gdyni. Klasa o profilu prawniczym realizuje rozszerzony program nauczania z przedmiotów: język angielski, język polski oraz... więcej...
Dostępność do stypendiów za wyniki w nauce czy podręczników dla dzieci z dysfunkcją wzroku, finansowanie polskich szkół za granicą i przyznawanie świadczenia 500+ dla cudzoziemskich dzieci – to tylko niektóre z problemów dotyczących przestrzegania zasady równego... więcej...
Dlaczego zamknięto ośrodki adopcyjne upoważnione do prowadzenia procedur zagranicznych i czy na skutek tej decyzji nie został naruszony interes i prawa dzieci? - pyta Rzecznik Praw Dziecka Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską. 13 stycznia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka upomina się o zapewnienie nieletnim umieszczonym w policyjnych izbach dziecka pełnego poszanowania ich praw. Zastrzeżenia Marka Michalaka dotyczą m.in. kontaktu nieletniego z obrońcą, procedur składania skarg i wniosków oraz warunków intymności... więcej...
Ostrzejsze kary za przemoc wobec dzieci, w tym wprowadzenie kar za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane na dzieciach - coraz bliżej. O zaproponowanej przez Rzecznika Praw Dziecka nowelizacji przepisów kodeksu karnego w tym zakresie pozytywnie... więcej...
25 stycznia gościem Rzecznika Praw Dziecka była Barbara Passini z Krajowego Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Marek Michalak zaniepokojony jest czy decyzja o zamknięciu ośrodka nie zrodzi negatywnych konsekwencji dla dzieci i nie narusza ich praw.... więcej...
O najmilsze wspomnienia z pracy, ale i tak trudne sprawy jak realizacja prawa do obojga rodziców – pytali Rzecznika Praw Dziecka uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie, którzy złożyli wizytę w biurze na ul. Przemysłowej. Grupa uczniów... więcej...
24 stycznia br. Rzecznika Praw Dziecka odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie. Zgodnie z praktykowanym wizytę w biurze na ul. Przemysłowej rozpoczęła się od lekcji o prawach dziecka.... więcej...

Strony

Subskrybuj