Skip to:

- Postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia powinny być wydawane możliwie szybko, z jednoczesnym zagwarantowaniem dobra dziecka i prawa obojga rodziców do bycia wysłuchanym – apeluje Rzecznik Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W wystąpieniu... więcej...
Wycena świadczeń pediatrycznych, finansowanie dużych szpitali, niewystarczająca dostępność do lekarza, zbyt mała ich liczba pracujących w systemie dyżurowym czy warunki na oddziałach pediatrycznych – to w opinii Rzecznika Praw Dziecka najpilniejsze problemy opieki... więcej...
2 kwietnia, w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu, budynek Biura Rzecznika Praw Dziecka, już po raz kolejny, zostanie podświetlony na niebiesko w ramach akcji „Polska na niebiesko”. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony w 2008 r. przez Zgromadzenie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka złożył w Senacie RP i Sejmie RP Informację o działalności RPD w 2015 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Zgodnie z Art. 12.1 Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka Rzecznik przedstawia Sejmowi i Senatowi,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem specjalnym urodzinowego koncertu z okazji pierwszej rocznicy założenia Polskiego Radia Dzieciom. W Studiu Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego zgromadziło się kilkuset przedszkolaków wraz z opiekunami.   Koncert... więcej...
W marcu 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 34 przedsięwzięcia, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw... więcej...
30 marca 2016 r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Alimentów powołanego wspólnie przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Wśród zadań Zespołu są m.in. zmniejszenie przyzwolenia społecznego na niepłacenie alimentów i ukrywanie... więcej...
- Brak definicji „dziecka” oraz „rodziny” w ustawie o systemie oświaty – przy jednoczesnym dość zróżnicowanym określaniu tych pojęć na gruncie innych ustaw – powoduje problemy interpretacyjne dla organów dokonujących rekrutacji do przedszkoli – zauważa Rzecznik Praw... więcej...
W związku z pracami nad ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Rzecznik Praw Dziecka przekazał swoje stanowisko Marszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu. Marek Michalak podkreślił, że ustawa uwzględnia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że niesprawiedliwy podział pomocy materialnej spowodował zamknięcie wielu nowych polskich szkół w Irlandii. Efekt? Wiele polskich dzieci przestaje mówić, czytać, pisać, myśleć w języku ojczystym. Problem dysproporcji w podziale... więcej...
- Państwo nie potrafi, bądź nie widzi potrzeby wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę efektywności wykonywania orzeczeń sądowych zobowiązujących do przymusowego leczenia odwykowego – uważa Rzecznik Praw Dziecka. – Tam gdzie jest alkohol, często jest i przemoc... więcej...
W związku z atakiem terrorystycznym przeprowadzonym w Brukseli 22 marca br. Marek Michalak przesłał listy z wyrazami współczucia na ręce belgijskich Rzeczników Praw Dziecka: Bernardowi De Vos’owi (część francuska) oraz Bruno Vanobbergen’owi (część flamandzka). W... więcej...
Podczas wizyty w Bielsku-Białej (21 marca 2016 r.) Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z uczniami Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej, wziął udział w uroczystości odznaczenia Renaty Piątkowskiej Orderem Uśmiechu oraz odwiedził Dom Matki i Dziecka, przy... więcej...
18 marca 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w jubileuszu 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi  w Głogowie. Podczas uroczystości Marek Michalak spotkał się z uczniami i gronem pedagogicznym oraz wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla... więcej...
Spotkanie z podopiecznymi Domu Samotnej Matki prowadzonym przez Siostry Nazaretanki i uroczystości 10-lecia otwarcia pierwszego Okna Życia – były głównymi punktami wizyty Rzecznika Praw Dziecka w Krakowie (19 marca). Siostry Nazaretanki pomagają kobietom w ciąży i tym... więcej...
- Konkursy przedmiotowe organizowane w gimnazjach powinny motywować do dalszej pracy, rozwijać talenty i zainteresowania, a nie wywoływać poczucie niesprawiedliwości, co często ma miejsce – uważa Rzecznik Praw Dziecka. O rozwiązanie problemu Marek Michalak zwrócił się... więcej...
W MOW-ach i MOS-ach powinno przebywać maksymalnie 72 wychowanków, ośrodki powinny zatrudniać terapeutów, zapewniać opiekę medyczną i raz do roku przeprowadzać superwizję pracy – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak proponuje Minister Edukacji Narodowej Annie... więcej...
- Projekt uwzględnia wiele uwag zgłaszanych przez Rzecznika Praw Dziecka, wprowadzając nową jakość w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli. Projektodawca wyraźnie dostrzega istotę ochrony praw dziecka i daje narzędzia do realizacji tej ochrony - mówił w Sejmie (16... więcej...
Co oznacza mądra promocja w kontekście działań społecznych dedykowanych dzieciom i młodzieży? – na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy Forum „Mądra promocja – prezentacja działań społecznych”, zorganizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży (15-16... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zgłosił udział w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie dotyczącej umorzenia kolejnego postępowania w przedmiocie nadania statusu uchodźcy rodzinie czeczeńskiej, zamieszkującej w naszym kraju od 2010 r.,... więcej...

Strony