Skip to:

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zmiany przepisów, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, likwidują automatyzm ograniczania władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w sytuacji, gdy po rozstaniu nie doszli oni do... więcej...
Rozwiązania, które dotrą bezpośrednio do młodzieży, wybór kanałów komunikacji oraz innowacyjne działania profilaktyczne – to główne zadania zespołu roboczego odpowiedzialnego za walkę z dopalaczami, powołanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W Ministerstwie... więcej...
Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Do tego, aby Książeczka Zdrowia Dziecka stała się elementem dokumentacji medycznej brakuje tylko podpisu Prezydenta. O wprowadzenie książeczki jako dokumentu państwowego od lat zabiegał... więcej...
- Każda trudna sytuacja szkolna wymaga dokładnego zbadania, ale w taki sposób, by nie ucierpiało na tym dobro dziecka – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak zaapelował do Rzeczników i Przewodniczących Komisji Dyscyplinarnych o skuteczniejszą ochronę... więcej...
Sejm znowelizował ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka. - Nowe brzmienie ustawy zapewni sprawniejsze działanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka, co w konsekwencji przełoży się na jeszcze lepszą ochronę dziecka i jego praw – przekonuje Marek Michalak. Za nowelizacją ustawy... więcej...
- Niejednolita praktyka stosowana przez wojewodów, którzy przyjmują wnioski o przyznanie obywatelstwa polskiego małoletnim cudzoziemcom, nie sprzyja zabezpieczeniu dobra dzieci – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Chodzi o sytuacje, w której do wniosków nie dołączono... więcej...
Zakończyły się prace komisji i podkomisji sejmowych nad projektem przepisów ograniczających zjawisko tzw. „adopcji ze wskazaniem”. O lepszą ochronę praw dziecka w tej kwestii od lat zabiega Rzecznik Praw Dziecka. 7 lipca 2015 r. Podkomisja Stała do spraw nowelizacji... więcej...
W Sejmie odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Zgodnie z projektem, Rzecznik będzie mógł m.in. żądać od organów władzy publicznej, w tym sądów, akt i dokumentów do wglądu w Biurze RPD. - Nie wszystkie sądy i nie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził dzieci wypoczywające w Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym ,,Mieszko” w Szczawnie-Zdroju (woj. dolnośląskie). Obiekt, po kilku latach przerwy, znów służy chorym dzieciom. Szpital w Szczawnie-Zdroju stał pusty kilka lat.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka chce modyfikacji zapisów projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zmiana ma pomóc rozwiązać problem... więcej...
Rzecznika Praw Dziecka jest zaniepokojony faktem naliczania podstawowej kwoty subwencji oświatowej przeznaczonej na finansowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych, tzw. MOW-ów, od chwili przybycia wychowanka do ośrodka, a nie od daty wystawienia dla niego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Joanny Kluzik - Rostkowskiej, Ministra Edukacji Narodowej, o szczegółową diagnozę sytuacji dzieci niesłyszących rodziców (KODA). RPD w wystąpieniu generalnym zwrócił się o dokładne określenie skali zjawiska,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z dziećmi i rodzicami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie. W 25. rocznicę założenia organizacji, na ręce Teresy Matulki, prezesa Stowarzyszenia, Marek Michalak przekazał Odznakę Honorową... więcej...
- Pozostawienie dziecka w zamkniętym samochodzie to bezpośrednie narażenie go na utratę zdrowia, a nawet życia – przypomina Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka podkreśla, że dzieci nie wolno zostawiać w samochodzie, niezależnie od pory roku. W... więcej...
Zespół złożony z Marszałków i Posłów XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży otrzyma status Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka. 1 lipca 2015 r. Marek Michalak spotkał się z reprezentacją XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Rozmawiano przede wszystkim o tym, w... więcej...
Od 1 lipca 2015 roku aptekarze są zobligowani do odmowy wydania leku zawierającego substancję psychoaktywną (pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę), gdy kupująca go osoba nie ukończyła 18. roku życia. Tak samo postąpią w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że lek... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z eurodeputowanym Januszem Wojciechowskim. Podczas spotkania dyskutowano o najpilniejszych zmianach legislacyjnych, niezbędnych dla lepszego zabezpieczenia praw dziecka. W Biurze RPD rozmawiano m.in. o końcowej fazie... więcej...
Nieprzestrzeganie orzeczenia sądu rodzinnego w przedmiocie kontaktów dziecka z rodzicami jest nagannym zachowaniem, które – w ocenie Rzecznika Praw Dziecka – powoduje konieczność wkroczenia prawa karnego poprzez spenalizowanie zachowań sprawcy. Marek Michalak w... więcej...
- To dobrze, że stomatologia dziecięca została wpisana na listę priorytetowych dziedzin medycyny oraz, że zdecydowano się na rozszerzenie lakowania pierwszych zębów trzonowych do ósmego roku życia, o co zabiegałem. Są to jednak zmiany zbyt małe w stosunku do... więcej...
Eksperci z Zespołu powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka opracowali Standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej w zakresie opieki i wychowania. – Mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnej... więcej...

Strony