Skip to:

„Dzieckiem–pacjentem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat.” W trosce o dobro najmłodszych przypominamy opracowaną przez Rzecznika Praw Dziecka we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta Kartę Praw Dziecka–Pacjenta.
Do konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział osoby... więcej...
9 lutego br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską w sprawie sytuacji rodzin z dziećmi ewakuowanych z terenów ogarniętych działaniami zbrojnymi na Ukrainie. W spotkaniu uczestniczyła Prezydent Miasta Świdnicy... więcej...
9 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”. Z formalnego punktu widzenia organizacja zajęć wychowania do życia w... więcej...
Polska po raz kolejny została wyróżniona w raporcie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Initiative to End all Corporal Punishment of Children (Globalna Inicjatywa Zakończenia Stosowania Wszelkich Form Kar Cielesnych Wobec Dzieci). Doceniono... więcej...
5 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza zgłosił propozycje wprowadzenia zmian do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Propozycje dotyczą dodatku z... więcej...
5 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka o przekazanie informacji dotyczących postępowań zainicjowanych wnioskami złożonymi przez dyrektorów zakładów karnych w trybie art. 9 ustawy z dnia 22... więcej...
4 lutego 2015 r. wspólnie z członkami Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Urszulą Augustyn dyskutowali o koniecznych działaniach w celu poprawy... więcej...
16 stycznia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeuszem Jędrzejczykiem. Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka przedstawił aktualne problemy dotyczące poziomu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych dzieci i... więcej...
16 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Urszulą Augustyn. Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka przestawił najistotniejsze... więcej...
15 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz o rozważenie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 10 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach... więcej...
15 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Rzecznikowi Praw Obywatelskich informacje dotyczące problemów przestrzegania zasady równego traktowania i niedyskryminacji, które w 2014 r. ujawniły się w trakcie działalności Biura Rzecznika Praw... więcej...
15 stycznia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim Biurze z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Podczas wizyty w Biurze Rzecznika Praw Dziecka uczniowie zadawali Markowi Michalakowi wiele poważnych pytań.... więcej...
14 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do zdefiniowania na gruncie ustawy o systemie oświaty pojęcia „dziecko” i pojęcia „rodzina”. Jednym z... więcej...
13 stycznia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Podczas posiedzenia przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ustawy... więcej...
W dniu 9 stycznia 2014 r. podczas 68. posiedzenia Senatu RP  podjęto uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu RP dwóch projektów ustaw, tj. projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk 757S)  i projektu... więcej...
Drodzy i Szanowni, zimowa przerwa to długo wyczekiwany przez dzieci czas. Jeśli zimowa aura dopisuje, świat pokryty jest białym puchem, a słońce skrzy się w lodowych soplach, aż się chce szaleć na śniegu i ślizgawce. Jeśli śniegu brakuje, czas zimowego odpoczynku można... więcej...
8 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka w sprawie dostępu dzieci i młodzieży do lecznictwa uzdrowiskowego. To kolejne wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w przedmiotowej sprawie.... więcej...
7 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP Piotra Baucia, w sprawie bieżącego oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej. Rzecznik wyraził swoje poparcie dla stanowiska,... więcej...

Strony