Skip to:

25 lutego 2015 r., Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, o wprowadzenie zakazu korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. Zdaniem Rzecznika, rosnąca liczba zachorowań młodych ludzi na nowotwory skóry... więcej...
Projekt zmian ustawy o prawach pacjenta określający książeczkę zdrowia dziecka jako zewnętrzny dokument medyczny, stanowiący własność rodzica trafił do Sejmu RP. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta umożliwi jej wprowadzenie. O to, by... więcej...
24 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka w sprawie dostępu dzieci i młodzieży do opieki stomatologicznej. Rzecznik Praw Dziecka wskazał, że... więcej...
23 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie Teresą Matulką. W spotkaniu uczestniczył także podopieczny Stowarzyszenia, 11-letni Kuba wraz ze swoją mamą.... więcej...
23 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się po raz kolejny do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o pilne wprowadzenie zmian w uregulowaniach prawnych określających tryb postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Z uwagi... więcej...
19 lutego 2015 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się pierwsze czytania dwóch senackich projektów aktów normatywnych, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks... więcej...
19 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wyceny świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla dzieci. Ordynatorzy oddziałów rehabilitacji dziecięcej,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny włączył się w organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W dniach 23-28 lutego 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka prowadzone będą dodatkowe dyżury, podczas których... więcej...
Kontynuując temat bezpieczeństwa dzieci w placówkach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z sędzia Anną Marią Wesołowską – społecznym doradcą RPD, spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej -... więcej...
17 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii prof. Teresą Jackowską. Rozmowa dotyczyła aktualnych problemów w dostępnie do opieki pediatrycznej. Podczas spotkania omówiono najpilniejsze problemy... więcej...
16 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Konsultantem Krajowym w dziedzinie stomatologii dziecięcej dr hab. Dorotą Olczak-Kowalczyk. W czasie spotkania poddano analizie aktualne problemy dotyczące leczenia stomatologicznego dzieci, w tym... więcej...
Część uczniów wróciła już do zajęć. Inni dopiero zaczynają ferie! To uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Dobrego wypoczynku. Wracajcie zdrowi i radośni! Oto List do dzieci i młodzieży z okazji... więcej...
11 lutego 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zaprezentowany został projekt „Systemu Monitorowania, Analizy Ryzyka i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MONALIZA” przygotowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. W... więcej...
11 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku skuteczności egzekucji za granicą świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez polskie sądy w przypadku, gdy zobowiązanym do świadczenia... więcej...
11 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej i Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny w sprawie funkcjonowania na... więcej...
„Dzieckiem–pacjentem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat.” W trosce o dobro najmłodszych przypominamy opracowaną przez Rzecznika Praw Dziecka we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta Kartę Praw Dziecka–Pacjenta.
Do konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział osoby... więcej...
9 lutego br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską w sprawie sytuacji rodzin z dziećmi ewakuowanych z terenów ogarniętych działaniami zbrojnymi na Ukrainie. W spotkaniu uczestniczyła Prezydent Miasta Świdnicy... więcej...
9 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”. Z formalnego punktu widzenia organizacja zajęć wychowania do życia w... więcej...
Polska po raz kolejny została wyróżniona w raporcie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Initiative to End all Corporal Punishment of Children (Globalna Inicjatywa Zakończenia Stosowania Wszelkich Form Kar Cielesnych Wobec Dzieci). Doceniono... więcej...

Strony