Skip to:

Kontynuując temat bezpieczeństwa dzieci w placówkach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z sędzia Anną Marią Wesołowską – społecznym doradcą RPD, spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej -... więcej...
17 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii prof. Teresą Jackowską. Rozmowa dotyczyła aktualnych problemów w dostępnie do opieki pediatrycznej. Podczas spotkania omówiono najpilniejsze problemy... więcej...
16 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Konsultantem Krajowym w dziedzinie stomatologii dziecięcej dr hab. Dorotą Olczak-Kowalczyk. W czasie spotkania poddano analizie aktualne problemy dotyczące leczenia stomatologicznego dzieci, w tym... więcej...
Część uczniów wróciła już do zajęć. Inni dopiero zaczynają ferie! To uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Dobrego wypoczynku. Wracajcie zdrowi i radośni! Oto List do dzieci i młodzieży z okazji... więcej...
11 lutego 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zaprezentowany został projekt „Systemu Monitorowania, Analizy Ryzyka i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MONALIZA” przygotowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. W... więcej...
11 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku skuteczności egzekucji za granicą świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez polskie sądy w przypadku, gdy zobowiązanym do świadczenia... więcej...
11 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej i Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny w sprawie funkcjonowania na... więcej...
„Dzieckiem–pacjentem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat.” W trosce o dobro najmłodszych przypominamy opracowaną przez Rzecznika Praw Dziecka we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta Kartę Praw Dziecka–Pacjenta.
Do konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział osoby... więcej...
9 lutego br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską w sprawie sytuacji rodzin z dziećmi ewakuowanych z terenów ogarniętych działaniami zbrojnymi na Ukrainie. W spotkaniu uczestniczyła Prezydent Miasta Świdnicy... więcej...
9 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”. Z formalnego punktu widzenia organizacja zajęć wychowania do życia w... więcej...
Polska po raz kolejny została wyróżniona w raporcie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Initiative to End all Corporal Punishment of Children (Globalna Inicjatywa Zakończenia Stosowania Wszelkich Form Kar Cielesnych Wobec Dzieci). Doceniono... więcej...
5 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza zgłosił propozycje wprowadzenia zmian do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Propozycje dotyczą dodatku z... więcej...
5 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka o przekazanie informacji dotyczących postępowań zainicjowanych wnioskami złożonymi przez dyrektorów zakładów karnych w trybie art. 9 ustawy z dnia 22... więcej...
4 lutego 2015 r. wspólnie z członkami Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Urszulą Augustyn dyskutowali o koniecznych działaniach w celu poprawy... więcej...
16 stycznia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeuszem Jędrzejczykiem. Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka przedstawił aktualne problemy dotyczące poziomu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych dzieci i... więcej...
16 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Urszulą Augustyn. Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka przestawił najistotniejsze... więcej...
15 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz o rozważenie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 10 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach... więcej...
15 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Rzecznikowi Praw Obywatelskich informacje dotyczące problemów przestrzegania zasady równego traktowania i niedyskryminacji, które w 2014 r. ujawniły się w trakcie działalności Biura Rzecznika Praw... więcej...
15 stycznia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim Biurze z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Podczas wizyty w Biurze Rzecznika Praw Dziecka uczniowie zadawali Markowi Michalakowi wiele poważnych pytań.... więcej...

Strony