Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i rozszerzenie katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna o sprawy rozstrzygane na podstawie... więcej...
Osoba, która jest ofiarą przemocy ze strony współlokatora, może złożyć wniosek o jego eksmisję. Choć osób świadomych tego rozwiązania przybywa, Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o upowszechnienie informacji o formach pomocy... więcej...
Kodeks pracy przewiduje, że pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka Marka... więcej...
Potrzeba szerokiej dyskusji społecznej o obrazie polskiej szkoły i jej zadaniach w kontekście zagwarantowanego Konwencją o prawach dziecka prawa każdego młodego człowieka do harmonijnego rozwoju – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej... więcej...
Dzieci, które realizują obowiązek szkolny poza szkołą i nie mogą otrzymać oceny zachowania oraz dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii/etyki przystępując do procesu rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum poza obwodem szkoły, znajdują się w położeniu mniej... więcej...
Kary za przestępstwa popełniane na dzieciach  powinny być ostrzejsze – uważa Rzecznik Praw Dziecka i przekazuje Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie propozycje siedmiu nowych regulacji dla przepisów Kodeksu karnego. Zmiany mają objąć m.in. takie kwestie jak: przestępstwa... więcej...
Poziom zadłużenia wobec osób uprawnionych do alimentów wynosi około 10 mld zł, a liczba rodziców, którzy nie płacą na swoje dzieci to 300 tys. osób – zwracają uwagę Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Wspólnie apelują do... więcej...
Przed zbliżającymi się wakacjami Rzecznik Praw Dziecka alarmuje, że dopalacze w dalszym ciągu są powszechnie dostępne, można je kupić nie tylko w internecie, ale również z automatów. - Lista zakazanych substancji „nie nadąża” za rzeczywistością – pisze w wystąpieniu do... więcej...
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o podjęcie działań nad opracowaniem i wdrożeniem Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci. - Deklaruję pełną gotowość do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że w Polsce żyje grupa małoletnich cudzoziemców o nieustalonym obywatelstwie, która nie może korzystać z pełni praw zagwarantowanych w Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka. – Polska jak najszybciej powinna podpisać i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę Ministerstwu Sprawiedliwości na brak biegłych na etapie postępowań sądowych zainicjowanych odwołaniem od orzeczeń Wojewódzkich Zespołów do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zaniepokojenie Marka Michalaka budzą: brak dostatecznej... więcej...
Jednym z problemów zjawiska niealimentacji jest ukrywanie przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji – uważają Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Ombudsmani w lutym 2016 r. powołali Zespół... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony faktem, że konkursy przedmiotowe organizowane w gimnazjach, zamiast motywować do dalszej pracy, rozwijać talenty i zainteresowania często wywołują poczucie niesprawiedliwości. Problem w marcu br. Rzecznik zgłosił Ministerstwu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka uważa, że dzieci niereagujące na leczenie standardowe choroby Leśniowskiego – Crohna powinny jak najszybciej mieć możliwość dostępu do leczenia biologicznego. – W chwili obecnej małoletni pacjent w sposób najbardziej dotkliwy ponosi koszty... więcej...
Zasady organizacji szkolnych zawodów organizowanych w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” wykluczają niektórych uczniów z rywalizacji – zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki. Celem programu ogłoszonego... więcej...
- W sytuacji stwierdzenia przemocy domowej, pomoc państwa musi być natychmiastowa – uważa Rzecznik Praw Dziecka. W wystąpieniu generalnym do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry apeluje o zwrócenie uwagi sędziom z wydziałów karnych i prokuratorom na zasadność... więcej...
Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka wymóg dołączenia do wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, w razie jego przysposobienia, odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie, może naruszać ochronę danych osobowych. -... więcej...
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, który ma informacje, że dziecko nie może wrócić do rodziny biologicznej, powinien po 1,5 roku od przyjęcia dziecka złożyć wniosek do sądu o uregulowanie jego sytuacji prawnej. Rzecznik Praw Dziecka chce, aby Najwyższa Izba... więcej...
Pełna i realna realizacja prawa do obrony nieletnich w postępowaniu to główny postulat Rzecznika Praw Dziecka zawarty w wystąpieniu generalnym kierowanym do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. W obecnie obowiązującym stanie prawnym osoby... więcej...
Niewystarczająco efektywne wykonywanie przez gminy zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania bezdomności tj. nieprowadzenie placówek udzielających schronienia lub też niepowierzanie obsługi tego zadania innym podmiotom zgodnie z ustawą o działalności pożytku... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne