Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o inicjatywę ustawodawczą, która doprowadzi do zmiany przepisów w zakresie adopcji. Zaproponowane przez Marka Michalaka zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mają uczynić pracę... więcej...
Postanowienia sądu wydane w oparciu o przepisy Konwencji haskiej powinny być wykonalne wtedy, gdy uzyskają przymiot prawomocności – uważa Rzecznik Praw Dziecka. W ocenie Marka Michalaka, w sytuacji gdy postępowanie w przedmiocie wydania dziecka nie jest ostatecznie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do MEN o podniesienie subwencji przeznaczonej dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka. W tym samym wystąpieniu, zwraca także uwagę na kwestię dotowania przez jednostki samorządu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak przepisów regulujących opiekę nad dziećmi cierpiącymi na choroby przewlekłe, uczęszczającymi do szkół i przedszkoli. W przepisach prawa oświatowego nie ma regulacji w zakresie opieki nad dziećmi z chorych np. na cukrzycę,... więcej...
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony coraz większą liczbą nieprawdziwych informacji na temat szczepień ochronnych dzieci pojawiających się w przestrzeni publicznej, w tym w mediach. O podjęcie zdecydowanych działań zapobiegających rozpowszechnianiu treści mogących... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wskazuje na luki w znowelizowanych przepisach ustawy Karta Nauczyciela. Nauczyciele punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego nie zostali objęci odpowiedzialnością dyscyplinarną, nie obowiązuje ich także wymóg niekaralności –... więcej...
- To unikalny dokument, który może nadać nową jakość pracy ośrodkom adopcyjnym, ale przede wszystkim, który zagwarantuje dziecku przebywającemu w pieczy, zgłoszonemu do adopcji, w znalezieniu właściwej, kochającej rodziny – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o „... więcej...
W tygodniu poprzedzającym Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20 listopada) Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje o ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień. - Protokół stwarza nową instytucjonalną... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich apelują do o wprowadzenie na grunt ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów systemu „złotówka za złotówkę”. Ich zdaniem skorzystałyby na tym rodziny, których dochód nieznacznie przekracza kryterium. Pomysł jest... więcej...
W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest ujednolicenie przepisów regulujących pracę publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych i publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Wątpliwości budzą rozbieżności w przepisach dotyczących funkcjonowania rad... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony praktykami holenderskich instytucji ds. opieki nad małoletnimi, których skutkiem jest zabranie dzieci spod opieki rodziców i umieszczenie ich w rodzinach zastępczych. Z apelem o wsparcie Marek Michalak zwrócił się do swojej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka o zapewnienie nieletnim umieszczonym w policyjnych izbach dziecka pełnego poszanowania ich praw. Marek Michalak jest wysoce zaniepokojony wynikami kontroli w tych placówkach... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje do resortu sprawiedliwości o stworzenie regulacji, które określałyby sposób, formę i warunki prowadzenia wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym. Marek Michalak przypomina, że Konwencja o prawach dziecka, Konstytucja... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwraca uwagę na opóźnienia realizacji postanowień sądów zobowiązujących osoby uzależnione od alkoholu do poddawania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.   W marcu br. Marek Michalak przekonywał resort zdrowia, że... więcej...
Depresja poporodowa dotyka nawet 30 proc. kobiet. – To nie kaprys, ale choroba, która nie pozwala matce na świadome przeżywanie macierzyństwa i negatywnie wpływa na dziecko – uważa Rzecznik Praw Dziecka i pyta resort zdrowia, czy i jak zamierza zająć się problemem. W... więcej...
Uczestnicy policyjnego programu profilaktyki uzależnień „Profilaktyka a Ty” (PaT) z obawą spoglądają w przyszłość, czując się zaniedbani przez jednostkę nadzorującą, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Ta młodzież często zapobiega niepożądanym... więcej...
Wszelkie zmiany dotyczące ustroju szklonego powinny być przeprowadzane z niezwykłą rozwagą oraz w tempie umożliwiającym dokonanie pogłębionej analizy skutków proponowanych rozwiązań – uważa Rzecznik Praw Dziecka.  - Z niepokojeniem obserwuję, że działania resortu w tym... więcej...
- Skala nierówności w edukacji jest zbyt duża, szczególnie dotykając dzieci ubogich, należących do mniejszości etnicznych i z niepełnosprawnościami – uważają członkowie Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC). Stanowisko ekspertów 41 instytucji z 34 krajów (... więcej...
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Odpowiedź MEN

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne