Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka proponuje zmianę przepisów, tak aby nie różnicowały ​prawa cudzoziemców do świadczenia 500+​. Dziś wsparcie finansowe na wychowanie dzieci otrzymują jedynie cudzoziemcy​, którzy w karcie pobytu posiadają adnotację „dostęp do rynku pracy”. –... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zapewnienie wszystkim dzieciom przebywającymi poza granicami Polski równego dostępu do edukacji. Niepokojące sygnały w tej sprawie płyną z Irlandii i Japonii. Już w listopadzie 2015 r. RPD... więcej...
Parlamentarny Zespół ds. Onkologii na nowo podjął prace nad projektem ustawy zakazującej korzystania z solariów przez dzieci w ramach. – To dobra wiadomość, poprzestanie na działaniach edukacyjnych nie pozwoli skutecznie uchronić najmłodszego pokolenia przed skutkami... więcej...
Zdarza się, że podczas egzaminów gimnazjalnych dochodzi do pomyłek w wydawaniu arkuszy egzaminacyjnych, w skutek czego wyniki testów są unieważniane, a dzieci muszą pisać egzamin ponownie. - Dla uczniów to zupełnie niepotrzebny stres – uważa Rzecznik Praw Dziecka i... więcej...
Od 2006 r. polskie sądy decyzje o pobycie nieletniego w ośrodku leczniczym podejmują bez konsultacji ze specjalistami. – Jedyna komórka, która mogła merytorycznie wesprzeć tę trudną decyzję, została zawieszona do odwołania. To nie jest właściwa sytuacja z perspektywy... więcej...
- Odpracowane długu alimentacyjnego poprzez prace społeczne może przyczynić się do zwiększenia stopy zwrotu należności wobec funduszu alimentacyjnego – uważają Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Poziom stanu zadłużenia wobec... więcej...
Włosi opieszale egzekwują świadczenia alimentacyjne zasądzone przez sądy w Polsce, w skutego czego naruszane są prawa dzieci. Rzecznicy o pomoc w rozwiązaniu problemu apelują do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Na trudności z egzekucją alimentów we Włoszech... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił uwagi do przygotowywanego przez Komisję Europejską projektu Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka sprawdza ile małych dzieci przybywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej wbrew obowiązującym przepisom. O pilne przekazanie danych regionalnych zwrócił się do Wojewodów w całym kraju. - Prawo jest nadal notorycznie łamane, a powiaty odpowiedzialne... więcej...
Włoski resort sprawiedliwości nagminnie i konsekwentnie nie pomaga w egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych zasądzonych wyrokami polskich sądów. Rzecznik Praw Dziecka prosi o wsparcie w tej sprawie swoją włoską odpowiedniczkę. Zasady egzekwowanie świadczeń... więcej...
- Obecny sposób finansowania ośrodków adopcyjnych poważnie utrudnia pracę, do której zostały powołane – uważa Rzecznik Praw Dziecka. W związku z sygnałami jakie docierają do niego z kraju Marek Michalak zaapelował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o... więcej...
10 złotych – tyle miesięcznego kieszonkowego otrzymuje wielu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. - To kwota nie tylko niewystarczająca do zaspokojenia podstawowych potrzeb - jest wręcz uwłaczająca godności... więcej...
Kiedy łączenie placówek dla dzieci jest korzystne z innymi jednostkami, a kiedy budzi wątpliwości? – Rzecznik Praw Dziecka odpowiada na te pytania w uwagach do poselskiego projektu o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy... więcej...
Ochrona praw dzieci, których rodzice spierają się o kontakty a mieszkają w innych państwach mogłaby być skuteczniejsza. Polska od 2003 roku nie ratyfikowała jednak Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi. W tym przypadku do zakończenia procedury potrzebna jest... więcej...
Analiza akt 43 spraw przekazanych przez sądy rejonowe, wskazanych pod koniec 2015 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie potwierdziła, aby wyłączną przyczyną umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej były warunki materialne i socjalne rodziny. W grudniu 2015 r.... więcej...
- Funkcjonariusze Policji skutecznie reagują na zjawisko przemocy w rodzinie, ponieważ otrzymali ku temu odpowiednie narzędzia. W podobne należy wyposażyć pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – apeluje Rzecznik Praw Dziecka do Ministrów:... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane są przypadki, w których sądy umieszczają nieletnich w szpitalach psychiatrycznych w oparciu o opinię tylko jednego lekarza psychiatry, choć przepisy wyraźnie mówią o konieczność zbadania dziecka przez dwoje specjalistów. Marek... więcej...
- System ochrony dzieci przed możliwością odmatczynego zakażenia wirusem HIV nie jest szczelny – zauważa Rzecznik Praw Dziecka. W 2015 r. zarejestrowano cztery zakażenia. Marek Michalak o interwencję w tej sprawie prosi Ministra Zdrowia. Rzecznik przypomina, że obecne... więcej...
- W postępowaniach opiekuńczych nie funkcjonuje żaden mechanizm reprezentacji interesów dziecka – uważają Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich. Marek Michalak i Adam Bodnar apelują do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o otoczenie dziecka prawną... więcej...
Analiza orzeczeń dotyczących uprowadzenia dzieci za granicę przeprowadzona przez Rzecznika Praw Dziecka wskazuje, że przed wydaniem rozstrzygnięcia sądy niejednokrotnie ograniczają się do ustalenia, czy wywiezienie dziecka nosi cechy bezprawnego uprowadzenia lub... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne