Skip to:

2 marca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Minister Edukacji Narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej opracowane w Biurze Rzecznika Praw Dziecka propozycje standardów pobytu dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych... więcej...
27 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka–Kamysza o podjęcie działań, zmierzających do jak najszybszej ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka... więcej...
26 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP Piotra Baucia o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wprowadzenia zmian w ustawie – Karta Nauczyciela, umożliwiających... więcej...
25 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie poinformował Ministra Edukacji Narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu specjalnych ośrodków wychowawczych, domagając się pilnego podjęcia działań w tym zakresie. Wyraził... więcej...
25 lutego 2015 r., Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, o wprowadzenie zakazu korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. Zdaniem Rzecznika, rosnąca liczba zachorowań młodych ludzi na nowotwory skóry... więcej...
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych ponawiające prośbę o informacje dotyczące ingerencji służb socjalnych i sądów obcych państw w stosunki rodzinne obywateli polskich mieszkających za granicą. Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych Odpowiedź Ministra Spraw... więcej...
24 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka w sprawie dostępu dzieci i młodzieży do opieki stomatologicznej. Wystąpienie do Prezesa NFZ Odpowiedź Prezesa NFZ  
24 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępu dzieci i młodzieży do opieki stomatologicznej. Wystąpienie do Ministra Zdrowia Odpowiedź Ministra Zdrowia  
23 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się po raz kolejny do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o pilne wprowadzenie zmian w uregulowaniach prawnych określających tryb postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Z uwagi... więcej...
19 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wyceny świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla dzieci. Ordynatorzy oddziałów rehabilitacji dziecięcej,... więcej...
11 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku skuteczności egzekucji za granicą świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez polskie sądy w przypadku, gdy zobowiązanym do świadczenia... więcej...
11 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej i Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny w sprawie funkcjonowania na... więcej...
9 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”. Z formalnego punktu widzenia organizacja zajęć wychowania do życia w... więcej...
5 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza zgłosił propozycje wprowadzenia zmian do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Propozycje dotyczą dodatku z... więcej...
5 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka o przekazanie informacji dotyczących postępowań zainicjowanych wnioskami złożonymi przez dyrektorów zakładów karnych w trybie art. 9 ustawy z dnia 22... więcej...
15 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz o rozważenie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 10 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach... więcej...
15 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Rzecznikowi Praw Obywatelskich informacje dotyczące problemów przestrzegania zasady równego traktowania i niedyskryminacji, które w 2014 r. ujawniły się w trakcie działalności Biura Rzecznika Praw... więcej...
14 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do zdefiniowania na gruncie ustawy o systemie oświaty pojęcia „dziecko” i pojęcia „rodzina”. Jednym z... więcej...
8 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka w sprawie dostępu dzieci i młodzieży do lecznictwa uzdrowiskowego. To kolejne wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w przedmiotowej sprawie.... więcej...
7 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP Piotra Baucia, w sprawie bieżącego oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej. Rzecznik wyraził swoje poparcie dla stanowiska,... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne