Skip to:

19 grudnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie organizacji i funkcjonowania Ośrodków Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy. Analiza podejmowanych przez... więcej...
18 grudnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o udzielenie informacji o aktualnej sytuacji dzieci poważnie chorych, przebywających w szpitalach psychiatrycznych mimo braku wskazań... więcej...
12 grudnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o przeprowadzenie w szkołach kontroli w zakresie zapewnienia uczniom w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi... więcej...
12 grudnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP VII kadencji w sprawie liczebności klas I-III na pierwszym etapie edukacji (edukacja wczesnoszkolna), z uwagi na planowane zmiany ustawy... więcej...
9 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu Jacka Cichockiego wniósł o udzielenie informacji w sprawie postępów prac nad zmianami w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym... więcej...
2 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Rzecznik podkreślił jak ważną... więcej...
28 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka  Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu dostępności bibliotek szkolnych.   W wystąpieniu Rzecznik podkreślił  rolę  biblioteki... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu z 19 listopada 2014 r. skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej zwrócił uwagę na problem wykluczenia z zajęć edukacyjnych z grupą rówieśniczą dzieci chorych, w tym z niepełnosprawnością,... więcej...
14 listopada 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Marszałków województw: warmińsko-mazurskiego, śląskiego i łódzkiego, w sprawie dużej ilości zatruć substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami na terenie ich województw. Rzecznik z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu skierowanym 14 listopada br. do Ministra Sportu i Turystyki, Andrzeja Biernata, zwrócił się o udzielenie informacji, w jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo dzieci przebywających w hotelach i innych podobnych... więcej...
14 listopada 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie podziału części subwencji oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku, przeznaczonej na finansowanie... więcej...
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 29 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wystąpił do Przewodniczącej Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego Beaty Małeckiej-Libery, w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w obszarach wymagających... więcej...
28 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z wnioskiem o rozważenie wprowadzenia tzw. „Certyfikatu jakości pracy placówki” do obowiązujących przepisów regulujących... więcej...
21 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zakładającego rezygnację z wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych tych... więcej...
20 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Kuratorów Oświaty z prośbą o podjęcie działań eliminujących praktykę pobierania opłat od rodziców uczniów korzystających z dzienników elektronicznych. Wystąpienie do Kuratorów Oświaty Odpowiedź... więcej...
15 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczącego Komisji Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej Mieczysława Augustyna oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej Piotra Zientarskiego z prośbą o zainicjowanie prac... więcej...
7 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki Sejmu RP oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP, przedstawiając stanowisko w kwestii... więcej...
1 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,  wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w sprawie standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku od  0 do 5 lat. Zdaniem Rzecznika przyjęcie i wdrożenie  do stosowania... więcej...
1 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie niekonstytucyjności przepisów dotyczących ulg przejazdowych obowiązujących w środkach transportu publicznego oraz dokumentów do nich... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza wniósł o pilne podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie zakazu sprzedaży dzieciom papierosów elektronicznych oraz zakazu reklamy tych produktów. W wystąpieniu... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne