Skip to:

18 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił do Głównego Inspektora Sanitarnego, Marka Posobkiewicza, o przeprowadzenie w szkołach kontroli w zakresie zapewnienia uczniom w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi... więcej...
18 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił do kuratorów oświaty o informacje dotyczące realizacji przez dyrektorów szkół przepisów obligujących do zapewnienia uczniom właściwych warunków do pozostawienia w szkołach części podręczników i... więcej...
16 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka ponownie wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o konieczne uzupełnienie uregulowania § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać... więcej...
16 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, ponownie zwrócił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie instytucji zatarcia skazania za przestępstwa popełniane na szkodę małoletnich. W ocenie Rzecznika zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,... więcej...
9 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych. W związku z informacjami przekazywanymi przez rodziców o ograniczonym dostępie dzieci do... więcej...
4 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marka Michalaka zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o rozważenie możliwości rozszerzenia kręgów beneficjentów Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" o dzieci rozpoczynające... więcej...
4 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się z wystąpieniem generalnym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z propozycją regulacji prawnej, która w przypadku narodzin wcześniaka gwarantowałaby kobiecie czas na... więcej...
28 sierpnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu umożliwienie korzystania z ulg na przejazdy środkami publicznego... więcej...
9 sierpnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego o dokonanie analizy zagadnienia katalogu wyłączeń spod egzekucji i o rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych mających na celu rozszerzenie... więcej...
9 sierpnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o rozważenie zasadności podjęcia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań legislacyjnych mających na celu zmianę aktualnego brzmienia... więcej...
8 sierpnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośba o zajęcie stanowiska w sprawie organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach. Rzecznik Praw Dziecka, poddając analizie obowiązujące przepisy prawa... więcej...
31 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezydentów Miast, Burmistrzów oraz Wójtów z prośbą o analizę zagadnienia dotyczącego gminnych placów zabaw i ogrodów jordanowskich. Mając na uwadze szczególny czas, jakim dla dzieci jest lato,... więcej...
31 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dzieci chorych na schorzenia nerwowo-mięśniowe. Wystąpienie do Ministra Zdrowia Odpowiedź Ministra Zdrowia
30 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, określonych w art. 188... więcej...
30 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. Juliusza Brauna w sprawie dotyczącej braku możliwości bezpłatnej rejestracji przez TVP i późniejszej emisji Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje... więcej...
29 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie informacji dotyczącej postępu prac podjętych w celu ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym... więcej...
26 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o informacje dotyczące zabezpieczenia potrzeb w zakresie leczenia dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Jest to kolejne wystąpienie Rzecznika w tej sprawie... więcej...
26 lipca 2013 roku Rzecznik Prawa Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. Juliusza Brauna, w sprawie zapowiedzi likwidacji codziennego, wieczornego programu dla dzieci, popularnie zwanego Wieczorynką. W swoim wystąpieniu Rzecznik... więcej...
26 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj w sprawie udostępniania dzieciom, przebywającym na oddziałach szpitalnych automatów telefonicznych. Zdaniem Rzecznika automaty telefoniczne na... więcej...
24 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zofii Ulz w sprawie wycofania z użycia preparatów: Euvax B i Tripacel - szczepionek, podawanych dzieciom w bardzo wczesnym okresie ich życia. Rzecznika Praw... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne