Skip to:

14 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z postulatem o zaniechanie rezygnacji z rozwiązania dotyczącego zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej... więcej...
3 października 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Kuratorów Oświaty z prośbą o dołączenie obszarów z zakresu wychowania fizycznego do tematyki planowanych przez Kuratorów kontroli w nadzorowanych szkołach w roku szkolnym 2013/2014. Wcześniej w... więcej...
1 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas zwrócił ponownie uwagę na prawa dzieci z niepełnosprawnością, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Z... więcej...
1 października 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu umożliwienie korzystania z ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego... więcej...
30 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wyraził swoje poparcie dla przedstawionej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza propozycji wydłużenia okresu obowiązywania wieloletniego "Programu państwa w zakresie dożywiania... więcej...
30 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił w sprawie uprawnień pracowników - opiekunów dzieci, określonych w art. 188 Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku... więcej...
24 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, mając na uwadze potrzebę wzmocnienia ochrony praw dziecka, zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie zmiany przepisu dotyczącego przedawnienia karalności tj. art. 101 § 4 k.k. Mając... więcej...
19 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, mając na uwadze realizację praw ucznia w szkole, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o przekazanie informacji dotyczących efektów realizacji w roku szkolnym 2012/2013 jednego z... więcej...
19 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego, Marka Posobkiewicza, z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zaleceń wydanych w związku z przeprowadzaną w pierwszym półroczu 2012 r. oceną... więcej...
18 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił do Głównego Inspektora Sanitarnego, Marka Posobkiewicza, o przeprowadzenie w szkołach kontroli w zakresie zapewnienia uczniom w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi... więcej...
18 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił do kuratorów oświaty o informacje dotyczące realizacji przez dyrektorów szkół przepisów obligujących do zapewnienia uczniom właściwych warunków do pozostawienia w szkołach części podręczników i... więcej...
16 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, ponownie zwrócił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie instytucji zatarcia skazania za przestępstwa popełniane na szkodę małoletnich. W ocenie Rzecznika zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,... więcej...
16 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka ponownie wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o konieczne uzupełnienie uregulowania § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać... więcej...
9 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych. W związku z informacjami przekazywanymi przez rodziców o ograniczonym dostępie dzieci do... więcej...
4 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marka Michalaka zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o rozważenie możliwości rozszerzenia kręgów beneficjentów Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" o dzieci rozpoczynające... więcej...
4 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się z wystąpieniem generalnym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z propozycją regulacji prawnej, która w przypadku narodzin wcześniaka gwarantowałaby kobiecie czas na... więcej...
28 sierpnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu umożliwienie korzystania z ulg na przejazdy środkami publicznego... więcej...
9 sierpnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego o dokonanie analizy zagadnienia katalogu wyłączeń spod egzekucji i o rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych mających na celu rozszerzenie... więcej...
9 sierpnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o rozważenie zasadności podjęcia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań legislacyjnych mających na celu zmianę aktualnego brzmienia... więcej...
8 sierpnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośba o zajęcie stanowiska w sprawie organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach. Rzecznik Praw Dziecka, poddając analizie obowiązujące przepisy prawa... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne