Skip to:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o pomoc w dostosowaniu pomieszczeń świetlicowych do warunków stawianych w ustawie z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (3 grudnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Pracy i... więcej...
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o rozważenie możliwości nałożenia na Policję obowiązku natychmiastowego przekazywania Rzecznikowi informacji o nagłych zgonach oraz pobiciach dzieci (26 listopada 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbyt długich pobytów nieletnich w policyjnych izbach dziecka (23 listopada 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępności lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoryjnego dla dzieci i młodzieży (16 listopada 2012 roku) Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania przypadków pobytu w szpitalach psychiatrycznych tych dzieci, u których jest brak wskazań medycznych do przebywania w szpitalu oraz o zapewnienie właściwej opieki... więcej...
9 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie pediatrycznej opieki paliatywnej. W swoim wystąpieniu Marek Michalak zwrócił uwagę na dwa ważne aspekty zagadnienia tj. zbyt niski poziom... więcej...
9 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie zapewnienia specjalistycznej opieki dzieciom poza szpitalem psychiatrycznym, aby nie musiały pozostawać w nich mimo... więcej...
9 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka o rozpoczęcie prac legislacyjnych nad wprowadzeniem powszechnej ulgi dla dzieci i młodzieży na przejazdy komunikacją miejską... więcej...
6 listopada 2012 roku - Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Ministrowi Edukacji Narodowej Krystynie Szumilas uwagi oraz spostrzeżenia po kontroli wypoczynku letniego 2012 r., zlokalizowanego na terenie całego kraju. Rzecznik dostrzega konieczność podjęcia... więcej...
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z propozycją wspólnego opracowania nowego narzędzia stosowania praw dziecka określonych w Konwencji o Prawach Dziecka oraz w Konstytucji (4 listopada 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku jednolitej praktyki w polskich sądach w zakresie funkcjonowania tzw. 24-godzinnych dyżurów sędziów rodzinnych sądów rejonowych (4 listopada 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie wieku uczniów-pilotów uprawnionych do samodzielnego lotu szybowcem (31 października 2012 roku) Wystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
30 października Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, wspierając publicznie złożoną deklarację, o podjęcie pilnych działań zmierzających do skrócenia - w ustawie o opiece nad dziećmi do lat... więcej...
Wystąpienie do Minister Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wsparcie działań zmierzających do zmiany przepisów w celu uregulowania dla dobra dzieci „adopcji ze wskazaniem” (24 października 2012 roku) Wystąpienie do Minister Pracy i Polityki Społecznej
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o informacje dotyczące ingerencji służb socjalnych i sądów obcych państw w stosunki rodzinne obywateli polskich mieszkających za granicą. Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z wnioskiem o zainicjowanie prac nad nowelizacją ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (22 października 2012 roku) Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny... więcej...
Wystąpienie do kuratorów oświaty z apelem o poświęcenie większej uwagi dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych (19 października 2012 roku) Wystąpienie do kuratorów oświaty
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w związku z problemem finansowania działalności specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce (17 października 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie likwidacji placówek wsparcia dziennego (17 października 2012 roku) Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie nie wystawiania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka (15 października... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne