Skip to:

25 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minista Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza z prośbą o analizę skutków zmian, które wprowadziło w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich wejście w życie 1 stycznia tego... więcej...
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2011 roku w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych (24 lipca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Rzecznik Praw Dziecka - uczestnik postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o stwierdzenie niezgodności art. 11a ust. 3 i art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, sygn. akt: K 28/11 - zwrócił się 23... więcej...
20 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o podjęcie działań, które zapewnią uczniom praktyczną możliwość pozostawiania w pomieszczeniach placówki oświatowej części podręczników i... więcej...
20 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Przemysława Bilińskiego z prośbą o podjęcie działań, które zapewnią uczniom praktyczną możliwość pozostawiania w pomieszczeniach placówki oświatowej części... więcej...
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie poprawienia aktywności fizycznej uczniów na zajęciach wychowania fizycznego (20 lipca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
W wystąpieniu generalnym z 4 lipca 2012 roku - skierowanym do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się o udzielenie informacji, czy są prowadzone prace legislacyjne nad przepisami umożliwiającymi organom ścigania... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka - nawiązując do wystąpień z 9 lutego 2010 roku oraz 7 czerwca 2011 roku - zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o informacje na temat postępu prac nad wprowadzeniem aktów wykonawczych dotyczących kwestii przymusowego... więcej...
28 czerwca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się również do Prezesa Polskiej Izby Turystyki Pawła Niewiadomskiego o przekazanie członkom Izby - w szczególności firmom zajmującym się organizacją miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży - prośby o zapewnienie... więcej...
27 czerwca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego z prośbą o wykreślenie z projektu ustawy o cudzoziemcach zapisów umożliwiających umieszczania małoletnich cudzoziemców przebywających w Polsce bez... więcej...
Wystąpienie do Ministra Zdrowia z propozycją wprowadzenia obowiązku corocznego badania każdego dziecka przez lekarza pediatrę (26 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Ministra Ochrony Środowiska w związku z tragicznym wypadkiem na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (21 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Ochrony Środowiska
Wystąpienie do Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów i Starostów Powiatów z apelem o rzetelne rozpoznanie potrzeb żywieniowych uczniów i wnikliwą analizę zmian w sposobie żywienia dzieci i młodzieży w szkołach (14 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Prezydentów Miast,... więcej...
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań, które wyeliminują praktykę pobierania przez szkoły pieniędzy za wydanie świadectw szkolnych (13 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących udzielania zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem (12 czerwca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego zawierające uwagi dotyczące praktyk w zakresie ścigania przestępstw związanych z naruszaniem nietykalności cielesnej dzieci przez osoby dorosłe (25 maja 2012 roku) Wystąpienie do Prokuratora Generalnego
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym, kiedy sprawcą jest jeden z rodziców małoletniego (25 maja 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych, popełnianych na szkodę dziecka, do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu (11 maja 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o informacje na temat stanu prac nad ratyfikacją Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi (27 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych
Wystąpienie do Prezesa Polskiego Radia z prośbą o wzbogacenie – szczególnie w Roku Janusza Korczaka - anten rozgłośni o kolejne audycje dla dzieci i o dzieciach (18 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Prezesa Polskiego Radia

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne