Skip to:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej zawierające wnioski z badań w zakresie przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie uczniów w wieku 6 lat (4 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o wprowadzenie zmian do projektu nowelizacji przepisów regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym m.in. przewodnika turystycznego, pilota wycieczek oraz trenera lub instruktora sportu (4 kwietnia 2012 roku)... więcej...
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zmiany art. 205 Kodeksu karnego, by przestępstwa seksualne popełnione na szkodę małoletnich, którzy ukończyli 15 rok życia, były ścigane z urzędu (2 kwietnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby właściwej informacji na temat dostępności leków (14 marca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania z prośbą o sprawdzenie, czy zapisy „Regulaminu współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej” – zamieszczonego na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki – nie naruszają zasady równego... więcej...
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do zmiany przepisów dotyczących terminu ważności paszportów wydawanych dzieciom, które nie ukończyły 5 roku życia (2 marca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra... więcej...
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności zawodowej psychologów (16 lutego 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów dotyczących adopcji Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z prośbą o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów dotyczących adopcji (15 lutego 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi (2 lutego 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i rozszerzenie katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna, o sprawy rozstrzygane na podstawie... więcej...
Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośba o interwencję w sprawie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla dzieci Wystąpienie do Ministra Zdrowia
W związku z niepokojącymi informacjami o kolejnych przypadkach pogryzień dzieci przez psy, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 maja 2011 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań, by... więcej...
W związku z niepokojącymi informacjami o kolejnych przypadkach pogryzień dzieci przez psy, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 maja 2011 roku do Prezesa Zarządu TVP S.A. Juliusza Brauna z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań, by zapobiec podobnym... więcej...
W związku z niepokojącymi informacjami o kolejnych przypadkach pogryzień dzieci przez psy, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 maja 2011 roku do Kuratorów Oświaty z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań, by zapobiec podobnym dramatom w przyszłości.... więcej...
22 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Jolancie Fedak uwagi do projektowanych aktów wykonawczych do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rzecznik zwrócił m.in. uwagę na fakt, iż w rozporządzeniu... więcej...
14 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z prośbą o informację na temat postępu prac legislacyjnych oraz terminu, w jakim Rada Ministrów wyda rozporządzenie dotyczące procedury "Niebieskie karty". Marek... więcej...
3 stycznia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie projektowanych aktów wykonawczych do projektu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rzecznik Praw Dziecka przedstawił w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 3 listopada 2010 roku do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast o podjęcie działań, które umożliwią najmłodszym dzieciom bezpieczną zabawę w piaskownicach znajdujących się na przedszkolnych i samorządowych placach zabaw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował 23 września 2010 roku list do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, w którym przedstawił wnioski z kontroli placówek zorganizowanych w ramach programu "Lato w mieście" w Warszawie. W liście do Pani Prezydent... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne