Skip to:

We wspólnym wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zwracają się z postulatem szerszego wykorzystania Systemu Dozoru Elektronicznego w przypadku przestępstwa niealimentacji... więcej...
- Konieczny jest system identyfikacji rodzin wymagających wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, oparty na współpracy wielu podmiotów i instytucji, oraz szczególnej roli ośrodków pomocy społecznej. Jeżeli rozwiążemy ten problem zminimalizujemy zjawisko odbierania dzieci... więcej...
- Postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia powinny być wydawane możliwie szybko, z jednoczesnym zagwarantowaniem dobra dziecka i prawa obojga rodziców do bycia wysłuchanym – apeluje Rzecznik Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W wystąpieniu... więcej...
Wycena świadczeń pediatrycznych, finansowanie dużych szpitali, niewystarczająca dostępność do lekarza, zbyt mała ich liczba pracujących w systemie dyżurowym czy warunki na oddziałach pediatrycznych – to w opinii Rzecznika Praw Dziecka najpilniejsze problemy opieki... więcej...
- Brak definicji „dziecka” oraz „rodziny” w ustawie o systemie oświaty – przy jednoczesnym dość zróżnicowanym określaniu tych pojęć na gruncie innych ustaw – powoduje problemy interpretacyjne dla organów dokonujących rekrutacji do przedszkoli – zauważa Rzecznik Praw... więcej...
W związku z pracami nad ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Rzecznik Praw Dziecka przekazał swoje stanowisko Marszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu. Marek Michalak podkreślił, że ustawa uwzględnia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że niesprawiedliwy podział pomocy materialnej spowodował zamknięcie wielu nowych polskich szkół w Irlandii. Efekt? Wiele polskich dzieci przestaje mówić, czytać, pisać, myśleć w języku ojczystym. Problem dysproporcji w podziale... więcej...
- Państwo nie potrafi, bądź nie widzi potrzeby wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę efektywności wykonywania orzeczeń sądowych zobowiązujących do przymusowego leczenia odwykowego – uważa Rzecznik Praw Dziecka. – Tam gdzie jest alkohol, często jest i przemoc... więcej...
- Konkursy przedmiotowe organizowane w gimnazjach powinny motywować do dalszej pracy, rozwijać talenty i zainteresowania, a nie wywoływać poczucie niesprawiedliwości, co często ma miejsce – uważa Rzecznik Praw Dziecka. O rozwiązanie problemu Marek Michalak zwrócił się... więcej...
W MOW-ach i MOS-ach powinno przebywać maksymalnie 72 wychowanków, ośrodki powinny zatrudniać terapeutów, zapewniać opiekę medyczną i raz do roku przeprowadzać superwizję pracy – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak proponuje Minister Edukacji Narodowej Annie... więcej...
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości   Odpowiedź Ministra SprawiedliwościPismo RPP Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta (16 czerwca)
Rzecznik Praw Dziecka przekazał uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. – Projekt uwzględnia wiele uwag zgłaszanych w ostatnich latach przez Rzecznika Praw Dziecka, wprowadza nową jakość w postępowaniu... więcej...
Dostarczanie podręczników w terminie uniemożliwiającym korzystanie z nich od 1 września danego roku szkolnego, zbyt wąska oferta w stosunku do potrzeb uczniów, a także utrudniony dostęp do pomocy szkolnych to tylko niektóre z problemów uczniów z dysfunkcjami wzroku, na... więcej...
W Polsce od lat prowadzone są programy resocjalizacyjne przeznaczone dla nieletnich obywateli Niemiec, ale pozostają one poza jakąkolwiek kontrolą państwa. Rzecznik Praw Dziecka chce mieć pewność, że prawa dzieci nie są przy tym naruszane i apeluje do Minister Edukacji... więcej...
Kiedy dzieci i młodzież posiadające polskie obywatelstwo, ale uczące się za granicą, będą mogły podróżować po kraju komunikacją zbiorową kupując bilet ulgowy? – pyta Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Problem... więcej...
Rzecznicy Praw Dziecka zrzeszeni w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC są zaniepokojeni sytuacją małoletnich uchodźców. - Bezpieczeństwo dzieci znajdujących się „w drodze” na terenie Europy jest zagrożone pod wieloma względami – napisali w raporcie, który... więcej...
Małoletnie matki przebywające w placówkach resocjalizacyjnych powinny mieć możliwość wychowania swoich dzieci – uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W wystąpieniach generalnych do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz Minister Edukacji Narodowej Anny... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk senacki nr 46). Projekt ma na celu dostosowanie obowiązującego prawa do wyroku... więcej...
- Podstawą bezpieczeństwa na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej powinny być oddziaływania wychowawcze i przyjazny klimat, nie monitoring wizyjny – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu generalnym do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne