Skip to:

Uczestnicy policyjnego programu profilaktyki uzależnień „Profilaktyka a Ty” (PaT) z obawą spoglądają w przyszłość, czując się zaniedbani przez jednostkę nadzorującą, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Ta młodzież często zapobiega niepożądanym... więcej...
Wszelkie zmiany dotyczące ustroju szklonego powinny być przeprowadzane z niezwykłą rozwagą oraz w tempie umożliwiającym dokonanie pogłębionej analizy skutków proponowanych rozwiązań – uważa Rzecznik Praw Dziecka.  - Z niepokojeniem obserwuję, że działania resortu w tym... więcej...
- Skala nierówności w edukacji jest zbyt duża, szczególnie dotykając dzieci ubogich, należących do mniejszości etnicznych i z niepełnosprawnościami – uważają członkowie Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC). Stanowisko ekspertów 41 instytucji z 34 krajów (... więcej...
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Odpowiedź MEN
Rzecznik Praw Dziecka wyraża zaniepokojenie, czy wprowadzenie zmian w systemie oświaty, dotyczących obowiązku szkolnego, nie prowadzi do odwrócenia korzystnego trendu zwiększającego wczesny dostęp do edukacji dzieci z rodzin ubogich oraz z obszarów wiejskich.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje do Ministra Zdrowia o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających bardziej przyjazne i skuteczne leczenie dzieci z chorobą Leśniowskiego – Crohna oraz dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W wystąpieniu generalnym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka nadal otrzymuje sygnały o braku zabezpieczenia finansowego działalności ośrodków adopcyjnych. Pilnej pomocy potrzebuje kilka ośrodków w Wielkopolsce. Marek Michalak ponownie zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z pytaniem o to, kiedy dzieci i młodzież posiadające polskie obywatelstwo, ale uczące się za granicą, będą mogły podróżować po kraju komunikacją zbiorową kupując bilet ulgowy. Problem... więcej...
W toku prac nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach Rzecznik Praw Dziecka przedstawił MSWiA propozycje, które mają na celu skuteczniejsze zabezpieczenie praw małoletnich cudzoziemców. W ocenie Marka Michalaka istotne jest wprowadzenie do przepisów o zezwoleniu na pobyt... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących żywienia dzieci w placówkach edukacyjnych, po zmianach, które wprowadzono 1 września 2015 r. Marek Michalak pyta m.... więcej...
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Odpowiedź MS
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego zwrócił uwagę na problem nierównego traktowania dzieci w zakresie sposobu przyznawania uczniom stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Zgodnie z... więcej...
Nie tylko istnienie dobrego prawa, ale przede wszystkim skuteczna realizacja przepisów jest niezbędna do pełnej ochrony dziecka nienarodzonego przed zakażeniem wirusem HIV, uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, kierując kolejne wystąpienie do Ministra Zdrowia... więcej...
Utworzenie centralnego rejestru dłużników może stanowić jedno z systemowych rozwiązań zjawiska niealimentacji – piszą w wystąpieniu do Wicepremiera i Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam... więcej...
Wystąpienienie RPD i RPO do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Umieszczenie w jednostce penitencjarnej osoby skazanej wyłącznie za niepłacenie alimentów nie sprzyja spłacaniu zobowiązań na rzecz własnych dzieci – uważają Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich. Marek Michalak oraz Adam Bodnar ponownie proponują, aby... więcej...
Nabiera tempa nowelizacja kodeksu karnego zaproponowana przez Rzecznika Praw Dziecka. Zespół Analiz Systemowych, powołany przy Kancelarii Prezydenta RP, zaakceptował sześć propozycji RPD określających wyższe kary za przestępstwa popełnione przeciwko małoletnim. W... więcej...
Co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego. - Należy zrobić wszystko, co możliwe, aby ograniczyć te statystykę – apeluje do szefów kilku resortów Rzecznik Praw Dziecka.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przekazał Ministerstwu Sprawiedliwości propozycje działań zwiększających poprawność funkcjonowania oraz skuteczności systemu wykrywania nadużyć seksualnych popełnianych na szkodę małoletnich cudzoziemców oraz systemu pomocy małoletnim cudzoziemcom... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak równości w przyznawaniu świadczenia 500+ dla rodzin wychowujących dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. – Odmienne traktowanie dzieci z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności jest niedopuszczalne – uważa Marek... więcej...

Strony