Skip to:

9 grudnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz w sprawie trudności finansowych Kliniki Budzik w Warszawie. Klinika Budzik specjalizuje się w wybudzaniu... więcej...
4 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostowskiej z prośbą o podjęcie działań, które umożliwią jak najszybszą ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie... więcej...
20 listopada 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz, z wnioskiem o rozważenie zasadności złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o ... więcej...
18 listopada 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych. Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej
25 października 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie trudnej sytuacji małoletnich matek przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra... więcej...
25 października 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie trudnej sytuacji małoletnich matek przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do... więcej...
25 października 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie trudnej sytuacji małoletnich matek przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wystąpienie Rzecznika Praw... więcej...
15 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego zwracając uwagę na problematykę orzekania przez sądy środka karnego ujętego w art. 41 § 1a kodeksu karnego. Mając na celu ochronę praw i dobro dziecka... więcej...
14 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z postulatem o zaniechanie rezygnacji z rozwiązania dotyczącego zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej... więcej...
3 października 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Kuratorów Oświaty z prośbą o dołączenie obszarów z zakresu wychowania fizycznego do tematyki planowanych przez Kuratorów kontroli w nadzorowanych szkołach w roku szkolnym 2013/2014. Wcześniej w... więcej...
1 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas zwrócił ponownie uwagę na prawa dzieci z niepełnosprawnością, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Z... więcej...
1 października 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu umożliwienie korzystania z ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego... więcej...
30 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wyraził swoje poparcie dla przedstawionej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza propozycji wydłużenia okresu obowiązywania wieloletniego "Programu państwa w zakresie dożywiania... więcej...
30 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił w sprawie uprawnień pracowników - opiekunów dzieci, określonych w art. 188 Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku... więcej...
24 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, mając na uwadze potrzebę wzmocnienia ochrony praw dziecka, zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie zmiany przepisu dotyczącego przedawnienia karalności tj. art. 101 § 4 k.k. Mając... więcej...
19 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, mając na uwadze realizację praw ucznia w szkole, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o przekazanie informacji dotyczących efektów realizacji w roku szkolnym 2012/2013 jednego z... więcej...
19 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego, Marka Posobkiewicza, z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zaleceń wydanych w związku z przeprowadzaną w pierwszym półroczu 2012 r. oceną... więcej...
18 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił do Głównego Inspektora Sanitarnego, Marka Posobkiewicza, o przeprowadzenie w szkołach kontroli w zakresie zapewnienia uczniom w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi... więcej...
18 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił do kuratorów oświaty o informacje dotyczące realizacji przez dyrektorów szkół przepisów obligujących do zapewnienia uczniom właściwych warunków do pozostawienia w szkołach części podręczników i... więcej...
16 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka ponownie wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o konieczne uzupełnienie uregulowania § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać... więcej...

Strony