Skip to:

19 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o rozważenie projektu zmian przepisów, regulujących procedurę "adopcji ze wskazaniem". Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka... więcej...
19 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z prośbą o rozważenie projektu zmian przepisów, regulujących procedurę "adopcji ze wskazaniem". Wystąpienie... więcej...
6 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kurdyckiej oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wykrywanie przemocy wobec dzieci przez lekarzy oraz lekarzy stomatologów. Aby zwrócić... więcej...
27 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o zbadanie sposobu oceny konkursów przedmiotowych w poszczególnych województwach, a także podjęcie działań, które spowoduję, że uczniowie... więcej...
22 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas o informacje o działaniach podjętych przez ministerstwo w sprawie nieprzestrzegania przez szkoły obowiązku zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie... więcej...
21 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie organizacji opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 20 marca 2013 roku wystąpił do prezesów sądów apelacyjnych o przeprowadzenie lustracji wydziałów rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych. Analiza spraw prowadzonych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz przeprowadzone... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz z wnioskiem wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 27 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj.... więcej...
12 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił podczas spotkania z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem opinię dotyczącą projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, eksponującego zasadę proporcjonalności w stosowaniu środka... więcej...
11 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedłożył Przewodniczącym Komisji Sejmu RP: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży uwagi dotyczące kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o zbadanie i wyjaśnienie problemu długiego okresu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji medycznej dla dzieci z... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań, które w jednoznaczny sposób potwierdzą, że fakt bycia rolnikiem nie wyklucza danej osoby z kręgu... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka o podjęcie działań legislacyjnych w celu wypełnienia postulatu utworzenia m.in. na stacjach paliw miejsc przeznaczonych do... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie praktyki prowadzącej do kształtowania treści wokandy sądowej w sądownictwie powszechnym w zakresie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu z 8 marca br. skierowanym do Juliusza Brauna - Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. - ponownie zwrócił się o utrzymanie pory i czasu trwania Wieczorynek zgodnie z zapewnieniem danym Rzecznikowi 23 maja 2011 r. W... więcej...
6 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w związku z tragiczną śmiercią Dominiki oraz bardzo długim czasem oczekiwania na udzielenie jej pomocy lekarskiej. Rzecznik Praw Dziecka na podstawie wstępnych... więcej...
18 lutego 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka z prośbą o analizę skali zjawiska porażeń prądem dzieci na słupach trakcyjnych infrastruktury kolejowej. Wystąpienie jest... więcej...
18 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do regulacji przepisów o świadczeniach otrzymywanych z funduszu... więcej...
15 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego z prośbą o przedstawienie wyjaśnień, czy kierowany przez niego resort dokonał analizy, jak zmiany dotyczące zasad funkcjonowania bibliotek... więcej...
15 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie konieczności przeanalizowania zarówno praktyki, jak i aktów prawnych z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli... więcej...

Strony