Skip to:

Wystąpienie do Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów, Parlamentów Dzieci i Młodzieży z prośbą o upowszechnienie informacji o kolejnej edycji konkursu naukowego dla młodzieży, jednocześnie zachęcając do udziału w tym projekcie (13 września 2012 roku) Wystąpienie do... więcej...
Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o rozpoznanie i podjęcie działań, umożliwiających pracę Centrum Zdrowia Dziecka (7 września 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia    
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej zawierające propozycje wprowadzenia zmian w rozporządzeniach dotyczących kształcenia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (7 września 2012 roku) Wystąpienie do Ministra... więcej...
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej realizacji orzeczeń sądów wobec nieletnich, którzy na podstawie postanowień wydanych przed dniem 1 stycznia tego roku oczekują na umieszczenie w młodzieżowych... więcej...
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w związku z komentowaną w mediach sprawą seryjnego zabójcy pedofila Mariusza T., który 11 lutego 2014 roku opuści zakład karny w związku z upływem kary pozbawienia wolności (6 września 2012 roku) Wystąpienie do Ministra... więcej...
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie tzw. dopalaczy (20 sierpnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie tzw. dopalaczy (20 sierpnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za granicą (9 sierpnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
8 sierpnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Zarządu TVP S.A. Janusza Brauna z prośbą o przedstawienie planów Telewizji dotyczących emisji programów dla dzieci w jesiennej ramówce programowej oraz częstotliwości premier nowych... więcej...
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie lecznictwa sanatoryjnego i uzdrowiskowego dla dzieci i młodzieży (7 sierpnia 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
1 sierpnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży. Z badań epidemiologicznych wynika, że nadal poważnym problemem dotykającym większość... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 30 lipca 2012 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie dostosowania w jednostkach penitencjarnych tzw. pokoi rodzinnych, przeznaczonych do spotkań skazanych lub tymczasowo aresztowanych z dziećmi. W... więcej...
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie pilnych działań dyscyplinujących i uświadamiających lekarzy o nałożonym na nich prawnym obowiązku wszczynania procedury „Niebieskie Karty" w każdym przypadku ujawnienia przemocy w rodzinie (27 lipca 2012 roku... więcej...
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży (26 lipca 2012 roku) <p><a href="/sites/default/files/rpd_stare/wystapienia/wystapienia/wyst_2012_07_26_mz.pdf"><span style="color:rgb(63, 63, 65)">Wystąpienie do... więcej...
25 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości - Jarosława Gowina z prośbą o analizę skutków zmian, które wprowadziło w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich wejście w życie 1 stycznia tego roku jednego z... więcej...
25 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej - Krystyny Szumilas z prośbą o analizę skutków zmian, które wprowadziło w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich wejście w życie 1 stycznia tego roku jednego z... więcej...
25 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minista Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza z prośbą o analizę skutków zmian, które wprowadziło w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich wejście w życie 1 stycznia tego... więcej...
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2011 roku w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych (24 lipca 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Rzecznik Praw Dziecka - uczestnik postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o stwierdzenie niezgodności art. 11a ust. 3 i art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, sygn. akt: K 28/11 - zwrócił się 23... więcej...
20 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o podjęcie działań, które zapewnią uczniom praktyczną możliwość pozostawiania w pomieszczeniach placówki oświatowej części podręczników i... więcej...

Strony