Skip to:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi (2 lutego 2012 roku) Wystąpienie do Ministra Zdrowia
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i rozszerzenie katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna, o sprawy rozstrzygane na podstawie... więcej...
Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośba o interwencję w sprawie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla dzieci Wystąpienie do Ministra Zdrowia
W związku z niepokojącymi informacjami o kolejnych przypadkach pogryzień dzieci przez psy, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 maja 2011 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań, by... więcej...
W związku z niepokojącymi informacjami o kolejnych przypadkach pogryzień dzieci przez psy, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 maja 2011 roku do Prezesa Zarządu TVP S.A. Juliusza Brauna z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań, by zapobiec podobnym... więcej...
W związku z niepokojącymi informacjami o kolejnych przypadkach pogryzień dzieci przez psy, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 maja 2011 roku do Kuratorów Oświaty z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań, by zapobiec podobnym dramatom w przyszłości.... więcej...
22 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Jolancie Fedak uwagi do projektowanych aktów wykonawczych do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rzecznik zwrócił m.in. uwagę na fakt, iż w rozporządzeniu... więcej...
14 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z prośbą o informację na temat postępu prac legislacyjnych oraz terminu, w jakim Rada Ministrów wyda rozporządzenie dotyczące procedury "Niebieskie karty". Marek... więcej...
3 stycznia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie projektowanych aktów wykonawczych do projektu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rzecznik Praw Dziecka przedstawił w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 3 listopada 2010 roku do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast o podjęcie działań, które umożliwią najmłodszym dzieciom bezpieczną zabawę w piaskownicach znajdujących się na przedszkolnych i samorządowych placach zabaw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował 23 września 2010 roku list do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, w którym przedstawił wnioski z kontroli placówek zorganizowanych w ramach programu "Lato w mieście" w Warszawie. W liście do Pani Prezydent... więcej...
5 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o informacje na temat przebiegu prac nad wydaniem aktów wykonawczych do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wprowadzone... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu z 8 kwietnia 2010 roku zwrócił uwagę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak na problem bezprawnego skreślania dzieci, pozbawionych opieki rodziców - a przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 18 lutego 2010 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o wzmocnienie uprawnień rodziców adopcyjnych w zakresie korzystania z urlopów ojcowskich. Nowelizacja kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 13 października do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - jako organów prowadzących szkoły - o zwrócenie szczególnej uwagi na problem liczebności klas. Do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane są coraz częściej przypadki... więcej...
27 lipca 2009 Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie uregulowania w przepisach prawa dopuszczalnego ciężaru tornistrów/plecaków szkolnych. Problem jest dostrzegany od wielu lat przez lekarzy. Wyniki... więcej...
W związku z doniesieniami mediów, iż niektóre sklepy zabraniają wstępu osobom z wózkami dziecięcymi, Rzecznik Praw Dziecka 16 lipca skierował wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Elżbiety Radziszewskiej. Marek Michalak zaapelował o zapobieżenie... więcej...
W nawiązaniu do wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował 19 czerwca list do kuratorów oświaty. 14 maja br. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do resortu edukacji... więcej...
9 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie pilnych działań w sprawie braku miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Rzecznik podkreślił, że w maju 2009 roku na miejsce... więcej...
1 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia o rozważenie możliwości zmiany rozporządzenia w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania. Rzecznik otrzymuje alarmujące sygnały od rodziców, iż niektórzy lekarze... więcej...

Strony