Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu z 8 kwietnia 2010 roku zwrócił uwagę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak na problem bezprawnego skreślania dzieci, pozbawionych opieki rodziców - a przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 18 lutego 2010 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o wzmocnienie uprawnień rodziców adopcyjnych w zakresie korzystania z urlopów ojcowskich. Nowelizacja kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 13 października do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - jako organów prowadzących szkoły - o zwrócenie szczególnej uwagi na problem liczebności klas. Do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane są coraz częściej przypadki... więcej...
27 lipca 2009 Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie uregulowania w przepisach prawa dopuszczalnego ciężaru tornistrów/plecaków szkolnych. Problem jest dostrzegany od wielu lat przez lekarzy. Wyniki... więcej...
W związku z doniesieniami mediów, iż niektóre sklepy zabraniają wstępu osobom z wózkami dziecięcymi, Rzecznik Praw Dziecka 16 lipca skierował wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Elżbiety Radziszewskiej. Marek Michalak zaapelował o zapobieżenie... więcej...
W nawiązaniu do wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował 19 czerwca list do kuratorów oświaty. 14 maja br. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do resortu edukacji... więcej...
9 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie pilnych działań w sprawie braku miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Rzecznik podkreślił, że w maju 2009 roku na miejsce... więcej...
1 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia o rozważenie możliwości zmiany rozporządzenia w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania. Rzecznik otrzymuje alarmujące sygnały od rodziców, iż niektórzy lekarze... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 1 czerwca do Komendanta Głównego Policji Andrzeja Matejuka, by użycie środków przymusu bezpośredniego przez Policję wobec nieletnich było ograniczone do sytuacji, w których jest to istotnie niezbędne. Rzecznik podkreślił... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 30 kwietnia br. do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie nadzoru nad bezpieczeństwem najmłodszych użytkowników szkolnych boisk i placów zabaw. Marek Michalak - podkreślając prawo i potrzebę dziecka do uczestniczenia w zabawach i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Januszem Kochanowskim zwrócili się do Prezesa Rady Ministrów z gorącym apelem o szczególną ochronę dzieci w warunkach kryzysu finansowego. Apel ten jest efektem spotkania, które odbyło się... więcej...
Uczniowie z dysfunkcją wzroku, uczęszczający do liceów ogólnokształcących, potrzebują podręczników, drukowanych w systemie brajlowskim. W związku z ich niewystarczającą ilością, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 4 marca 2009 roku do Ministra Edukacji... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 27 lutego 2009 r. zwrócił się do Pana Roberta Wijasa - Prezesa Polskiego Radia z prośbą o nieograniczanie organizowanych cotygodniowo w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie "Poranków muzycznych" dla dzieci.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 30 stycznia 2009 r. zwrócił się do Pani Katarzyny Hall - Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zapewnienie uczniom dostępu do szkół ponadgimnazjalnych na zasadzie równych szans. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 20 stycznia 2009 r. zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, z prośbą o podjęcie działań regulujących zasady organizacji zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w szkołach. Dbałość o poprawną sylwetkę... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 13 stycznia br. do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanowienia oraz stosowania prawa wewnątrzszkolnego, związanego z karami statutowymi wobec uczniów. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na praktykę stosowanych... więcej...
W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do właściwych Kuratorów Oświaty z prośbą o szczególną troskę w zapewnieniu uczniom dobrego pod... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, w związku ze stale aktualną i nieuregulowaną sprawą przeciążenia uczniów tornistrami, których zawartość przekracza swym ciężarem normy dopuszczalne dla ich wieku, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań... więcej...
W oparciu o informacje medialne z ostatnich dni, dotyczące sytuacji uczniów z wielu szkół spowodowanej trudnymi warunkami atmosferycznymi powodującymi znaczne problemy z uczęszczaniem dzieci do szkół Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zwrócił się do Ministra... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 31 grudnia br. do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o podjęcie działań na rzecz rodzin i dzieci, doświadczonych negatywnymi skutkami emigracji rodziców. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji... więcej...

Strony