Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę Ministerstwu Sprawiedliwości na brak biegłych na etapie postępowań sądowych zainicjowanych odwołaniem od orzeczeń Wojewódzkich Zespołów do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zaniepokojenie Marka Michalaka budzą: brak dostatecznej... więcej...
Jednym z problemów zjawiska niealimentacji jest ukrywanie przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji – uważają Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Ombudsmani w lutym 2016 r. powołali Zespół... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony faktem, że konkursy przedmiotowe organizowane w gimnazjach, zamiast motywować do dalszej pracy, rozwijać talenty i zainteresowania często wywołują poczucie niesprawiedliwości. Problem w marcu br. Rzecznik zgłosił Ministerstwu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka uważa, że dzieci niereagujące na leczenie standardowe choroby Leśniowskiego – Crohna powinny jak najszybciej mieć możliwość dostępu do leczenia biologicznego. – W chwili obecnej małoletni pacjent w sposób najbardziej dotkliwy ponosi koszty... więcej...
Zasady organizacji szkolnych zawodów organizowanych w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” wykluczają niektórych uczniów z rywalizacji – zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki. Celem programu ogłoszonego... więcej...
- W sytuacji stwierdzenia przemocy domowej, pomoc państwa musi być natychmiastowa – uważa Rzecznik Praw Dziecka. W wystąpieniu generalnym do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry apeluje o zwrócenie uwagi sędziom z wydziałów karnych i prokuratorom na zasadność... więcej...
Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka wymóg dołączenia do wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, w razie jego przysposobienia, odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie, może naruszać ochronę danych osobowych. -... więcej...
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, który ma informacje, że dziecko nie może wrócić do rodziny biologicznej, powinien po 1,5 roku od przyjęcia dziecka złożyć wniosek do sądu o uregulowanie jego sytuacji prawnej. Rzecznik Praw Dziecka chce, aby Najwyższa Izba... więcej...
Pełna i realna realizacja prawa do obrony nieletnich w postępowaniu to główny postulat Rzecznika Praw Dziecka zawarty w wystąpieniu generalnym kierowanym do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. W obecnie obowiązującym stanie prawnym osoby... więcej...
Niewystarczająco efektywne wykonywanie przez gminy zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania bezdomności tj. nieprowadzenie placówek udzielających schronienia lub też niepowierzanie obsługi tego zadania innym podmiotom zgodnie z ustawą o działalności pożytku... więcej...
We wspólnym wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zwracają się z postulatem szerszego wykorzystania Systemu Dozoru Elektronicznego w przypadku przestępstwa niealimentacji... więcej...
- Konieczny jest system identyfikacji rodzin wymagających wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, oparty na współpracy wielu podmiotów i instytucji, oraz szczególnej roli ośrodków pomocy społecznej. Jeżeli rozwiążemy ten problem zminimalizujemy zjawisko odbierania dzieci... więcej...
- Postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia powinny być wydawane możliwie szybko, z jednoczesnym zagwarantowaniem dobra dziecka i prawa obojga rodziców do bycia wysłuchanym – apeluje Rzecznik Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W wystąpieniu... więcej...
Wycena świadczeń pediatrycznych, finansowanie dużych szpitali, niewystarczająca dostępność do lekarza, zbyt mała ich liczba pracujących w systemie dyżurowym czy warunki na oddziałach pediatrycznych – to w opinii Rzecznika Praw Dziecka najpilniejsze problemy opieki... więcej...
- Brak definicji „dziecka” oraz „rodziny” w ustawie o systemie oświaty – przy jednoczesnym dość zróżnicowanym określaniu tych pojęć na gruncie innych ustaw – powoduje problemy interpretacyjne dla organów dokonujących rekrutacji do przedszkoli – zauważa Rzecznik Praw... więcej...
W związku z pracami nad ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Rzecznik Praw Dziecka przekazał swoje stanowisko Marszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu. Marek Michalak podkreślił, że ustawa uwzględnia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że niesprawiedliwy podział pomocy materialnej spowodował zamknięcie wielu nowych polskich szkół w Irlandii. Efekt? Wiele polskich dzieci przestaje mówić, czytać, pisać, myśleć w języku ojczystym. Problem dysproporcji w podziale... więcej...
- Państwo nie potrafi, bądź nie widzi potrzeby wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę efektywności wykonywania orzeczeń sądowych zobowiązujących do przymusowego leczenia odwykowego – uważa Rzecznik Praw Dziecka. – Tam gdzie jest alkohol, często jest i przemoc... więcej...
- Konkursy przedmiotowe organizowane w gimnazjach powinny motywować do dalszej pracy, rozwijać talenty i zainteresowania, a nie wywoływać poczucie niesprawiedliwości, co często ma miejsce – uważa Rzecznik Praw Dziecka. O rozwiązanie problemu Marek Michalak zwrócił się... więcej...

Strony