Skip to:

Dostarczanie podręczników w terminie uniemożliwiającym korzystanie z nich od 1 września danego roku szkolnego, zbyt wąska oferta w stosunku do potrzeb uczniów, a także utrudniony dostęp do pomocy szkolnych to tylko niektóre z problemów uczniów z dysfunkcjami wzroku, na... więcej...
W Polsce od lat prowadzone są programy resocjalizacyjne przeznaczone dla nieletnich obywateli Niemiec, ale pozostają one poza jakąkolwiek kontrolą państwa. Rzecznik Praw Dziecka chce mieć pewność, że prawa dzieci nie są przy tym naruszane i apeluje do Minister Edukacji... więcej...
Kiedy dzieci i młodzież posiadające polskie obywatelstwo, ale uczące się za granicą, będą mogły podróżować po kraju komunikacją zbiorową kupując bilet ulgowy? – pyta Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Problem... więcej...
Rzecznicy Praw Dziecka zrzeszeni w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC są zaniepokojeni sytuacją małoletnich uchodźców. - Bezpieczeństwo dzieci znajdujących się „w drodze” na terenie Europy jest zagrożone pod wieloma względami – napisali w raporcie, który... więcej...
Małoletnie matki przebywające w placówkach resocjalizacyjnych powinny mieć możliwość wychowania swoich dzieci – uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W wystąpieniach generalnych do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz Minister Edukacji Narodowej Anny... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk senacki nr 46). Projekt ma na celu dostosowanie obowiązującego prawa do wyroku... więcej...
- Podstawą bezpieczeństwa na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej powinny być oddziaływania wychowawcze i przyjazny klimat, nie monitoring wizyjny – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu generalnym do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców, którym – najczęściej na prośbę drugiego rodzica – placówki oświatowe odmówiły udzielenia informacji o dziecku, np. o jego postępach w nauce i zachowaniu, udziału w wywiadówkach czy uroczystościach okolicznościowych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka chce zwiększyć rolę kuratora, który uczestniczy w kontaktach dziecka z rodzicem. – Nie powinien być wyłącznie biernym obserwatorem, powinien także pełnić rolę pomocową w odbudowie lub uzdrowieniu relacji rodzic – dziecko. Obecne przepisy na to... więcej...
Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego zawierające stanowisko RPD do ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (druk nr 87), wprowadzającej do systemu prawnego świadczenie wychowawcze.
Rodzice podróżujący z małymi dziećmi skarżą się Rzecznikowi Praw Dziecka na wielogodzinne oczekiwanie na przejściach granicznych podczas odprawy oraz brak odpowiedniej infrastruktury. – Apeluję do służb granicznych o zrozumienie – pisze Marek Michalak w wystąpieniu do... więcej...
9 lutego 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. – RPD pozytywnie ocenia dążenia ustawodawcy, mające na celu wsparcie polityki prorodzinnej, poprzez wspomożenie finansowe rodzin w związku z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje o zaostrzenie kar za popełnienie przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, określonego w  art. 156 Kodeksu karnego. Propozycja nowelizacji zakłada także nowy typ przestępstwa i karę – nie mniej niż 5 lat pozbawienia wolności dla... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił szczegółowe uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. – Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa jest priorytetem, a każda forma walki ze zjawiskiem wykorzystywania seksualnego dzieci jest... więcej...
Nawet 3 lata przebywają dzieci na oddziale psychiatrycznym bez wskazań medycznych – alarmuje Rzecznik Praw Dziecka. – To łamanie praw dziecka do opieki i wychowania w rodzinie, które zaburza jego rozwój i poczucie bezpieczeństwa, narusza też jego godność – uważa Marek... więcej...
Pięć miesięcy po wyprowadzeniu z polskich szkół tzw. jedzenia śmieciowego oraz wdrożeniu nowych norm żywieniowych, Rzecznik Praw Dziecka apeluje o korektę przepisów. – Na terenie szkoły jedzenie powinno być wyłącznie zdrowe, ale należy dokładnie przeanalizować... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony sytuacją trzylatków, które będą ubiegać się o miejsce w przedszkolu na rok szkolny 2016/2017. - Czy obowiązek zapewnienia sześciolatkom edukacji przedszkolnej nie spowoduje zmniejszenia liczby miejsc dla 3-letnich dzieci? – pyta... więcej...
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina
Rzecznik Praw Dziecka wskazuje problem nierównego traktowania dzieci uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Chodzi o przepisy dotyczące promowania do klasy programowo wyższej oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem. RPD zwraca uwagę, że uczniowie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko dotyczące projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Marek Michalak proponuje w nim, aby świadczenia wychowawcze w wysokości 500 złotych przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, niezależnie od progu... więcej...

Strony