Skip to:

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina
Rzecznik Praw Dziecka wskazuje problem nierównego traktowania dzieci uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Chodzi o przepisy dotyczące promowania do klasy programowo wyższej oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem. RPD zwraca uwagę, że uczniowie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko dotyczące projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Marek Michalak proponuje w nim, aby świadczenia wychowawcze w wysokości 500 złotych przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, niezależnie od progu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wspiera starania Fundacji ITAKA oraz Fundacji Dzieci Niczyje o dofinansowanie prowadzenia numerów zaufania. W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka pyta o datę ogłoszenia konkursu na realizację takiego... więcej...
- Potrzebne są działania systemowe przeciwdziałające bezdomności dzieci – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej. Marek Michalak zauważa, że przede wszystkim należy ograniczyć kierowanie rodziców z... więcej...
W ubiegłych latach do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane były sprawy dotyczące niezapewnienia właściwej opieki medycznej, w wyniku czego dochodziło do zgonu dziecka podczas porodu. Resort zdrowia zlecił kontrolę w wybranych placówkach, teraz RPD pyta o jej efekty. Po... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwrócił się do Ministra Zdrowia o ograniczenie dostępu do korzystania z solariów przez osoby małoletnie, tak jak zrobiono to już m.in. we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. RPD już w poprzednich latach zabiegał o zmianę... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Zdrowia o intensyfikację działań zapobiegających rozwojowi epidemii próchnicy wśród dzieci i proponuje stworzenie Strategii Walki z Próchnicą wśród Dzieci. Marek Michalak od lat angażuje się w walkę z epidemią próchnicy wśród... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka konsekwentnie apeluje, aby przestępstwa przeciwko wolności seksualnej m.in. molestowanie seksualne czy gwałt popełnione na szkodę małoletniego nie podlegały przedawnieniu karalności. Wiele ofiar takich przestępstw podejmuję walkę o ukaranie... więcej...
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Rafała Grupińskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Andrzeja Maciejewskiego Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Trwa walka o utrzymanie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego o pomoc w realizacji prawa dzieci do edukacji na zasadach równego... więcej...
Według Ministerstwa Sprawiedliwości w „61 przypadkach złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny były jedyną przyczyną orzeczeń o umieszczeniu dziecka poza rodziną biologiczną”. Rzecznik Praw Dziecka chce poddać dogłębnej analizie te sprawy. - Jako Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uważa, że sądy zbyt rzadko orzekają czasowy lub dożywotni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją lub leczeniem dzieci wobec osób, które popełniły przestępstwa seksualne lub przeciwko zdrowiu i życiu. W efekcie osoby... więcej...
Postępowania toczące się na postawie Konwencji haskiej wymagają szczególnej wnikliwości, z uwzględnieniem dobra dziecka, gdyż to od decyzji sądu zależy, w którym kraju będzie ono przebywało. - Niepokojące jest to, że sądy wydają prawomocne orzeczenia w przedmiocie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że obecne przepisy Kodeksu karnego wyłączają spod instytucji zatarcia skazania wyłącznie sprawców skazanych na bezwzględne kary pozbawienia wolności za popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę... więcej...
Tzw. rodziny wspierające mają zadanie pomóc innym rodzinom w m.in. w opiece i wychowaniu dziecka, tymczasem gminy podchodzą z dużą rezerwą do organizacji takiej formy pomagania. – Trzeba zrobić wszystko, aby łatwiej było można dostrzec ich potencjał – apeluje Rzecznik... więcej...
- Badania potwierdzają, że kobieta, która pije alkohol w ciąży naraża swoje dziecko na wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń – przypomina Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do resortów: Sprawiedliwości, Zdrowia oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o „zabezpieczenie... więcej...
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na 2016 r., podobnie jak w 2015 r., zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do finansowania nauczania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kwocie nie... więcej...
- Filmy wyświetlane w kinach lub sprzedawane na nośnikach często pozbawione są informacji o minimalnym wieku widza lub z informacją, które go zaniżają. Potrzebne są przepisy, które zlikwidują tę dowolność – apeluje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra... więcej...
Minął termin dostosowania warunków funkcjonowania placówek wsparcia dziennego do nowych wymagań lokalowych i sanitarnych. – Część nie zdążyła, więc zostały zamknięte, a co z dziećmi? – pyta Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Minister Rodziny, Pracy i Polityki... więcej...

Strony