Skip to:

- To unikalny dokument, który może nadać nową jakość pracy ośrodkom adopcyjnym, ale przede wszystkim, który zagwarantuje dziecku przebywającemu w pieczy, zgłoszonemu do adopcji, w znalezieniu właściwej, kochającej rodziny – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o „... więcej...
W tygodniu poprzedzającym Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20 listopada) Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje o ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień. - Protokół stwarza nową instytucjonalną... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich apelują do o wprowadzenie na grunt ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów systemu „złotówka za złotówkę”. Ich zdaniem skorzystałyby na tym rodziny, których dochód nieznacznie przekracza kryterium. Pomysł jest... więcej...
W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest ujednolicenie przepisów regulujących pracę publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych i publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Wątpliwości budzą rozbieżności w przepisach dotyczących funkcjonowania rad... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony praktykami holenderskich instytucji ds. opieki nad małoletnimi, których skutkiem jest zabranie dzieci spod opieki rodziców i umieszczenie ich w rodzinach zastępczych. Z apelem o wsparcie Marek Michalak zwrócił się do swojej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka o zapewnienie nieletnim umieszczonym w policyjnych izbach dziecka pełnego poszanowania ich praw. Marek Michalak jest wysoce zaniepokojony wynikami kontroli w tych placówkach... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje do resortu sprawiedliwości o stworzenie regulacji, które określałyby sposób, formę i warunki prowadzenia wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym. Marek Michalak przypomina, że Konwencja o prawach dziecka, Konstytucja... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwraca uwagę na opóźnienia realizacji postanowień sądów zobowiązujących osoby uzależnione od alkoholu do poddawania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.   W marcu br. Marek Michalak przekonywał resort zdrowia, że... więcej...
Depresja poporodowa dotyka nawet 30 proc. kobiet. – To nie kaprys, ale choroba, która nie pozwala matce na świadome przeżywanie macierzyństwa i negatywnie wpływa na dziecko – uważa Rzecznik Praw Dziecka i pyta resort zdrowia, czy i jak zamierza zająć się problemem. W... więcej...
Uczestnicy policyjnego programu profilaktyki uzależnień „Profilaktyka a Ty” (PaT) z obawą spoglądają w przyszłość, czując się zaniedbani przez jednostkę nadzorującą, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Ta młodzież często zapobiega niepożądanym... więcej...
Wszelkie zmiany dotyczące ustroju szklonego powinny być przeprowadzane z niezwykłą rozwagą oraz w tempie umożliwiającym dokonanie pogłębionej analizy skutków proponowanych rozwiązań – uważa Rzecznik Praw Dziecka.  - Z niepokojeniem obserwuję, że działania resortu w tym... więcej...
- Skala nierówności w edukacji jest zbyt duża, szczególnie dotykając dzieci ubogich, należących do mniejszości etnicznych i z niepełnosprawnościami – uważają członkowie Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC). Stanowisko ekspertów 41 instytucji z 34 krajów (... więcej...
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Odpowiedź MEN
Rzecznik Praw Dziecka wyraża zaniepokojenie, czy wprowadzenie zmian w systemie oświaty, dotyczących obowiązku szkolnego, nie prowadzi do odwrócenia korzystnego trendu zwiększającego wczesny dostęp do edukacji dzieci z rodzin ubogich oraz z obszarów wiejskich.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje do Ministra Zdrowia o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających bardziej przyjazne i skuteczne leczenie dzieci z chorobą Leśniowskiego – Crohna oraz dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W wystąpieniu generalnym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka nadal otrzymuje sygnały o braku zabezpieczenia finansowego działalności ośrodków adopcyjnych. Pilnej pomocy potrzebuje kilka ośrodków w Wielkopolsce. Marek Michalak ponownie zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z pytaniem o to, kiedy dzieci i młodzież posiadające polskie obywatelstwo, ale uczące się za granicą, będą mogły podróżować po kraju komunikacją zbiorową kupując bilet ulgowy. Problem... więcej...
W toku prac nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach Rzecznik Praw Dziecka przedstawił MSWiA propozycje, które mają na celu skuteczniejsze zabezpieczenie praw małoletnich cudzoziemców. W ocenie Marka Michalaka istotne jest wprowadzenie do przepisów o zezwoleniu na pobyt... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących żywienia dzieci w placówkach edukacyjnych, po zmianach, które wprowadzono 1 września 2015 r. Marek Michalak pyta m.... więcej...
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Odpowiedź MS

Strony