Skip to:

Numer ogłoszenia: 636532-N-2017; Data zamieszczenia: 28.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu -  ogloszenie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - siwz_z_zalacznikami.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po zmianch - siwz_1.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ - wyjasnienia_tresci_siwz_oraz_zmiana_tresci_siwz.pdf

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu - PDF.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF.

KategoriaZamówienia Publiczne