Dzieci w centrum uwagi. Szkolenie w Biurze RPD

„Przeciwdziałanie przemocy domowej – aspekty prawne i psychologiczne. Reprezentacja dziecka doznającego przemocy. Ochrona dzieci przed przemocą domową” – to temat szkolenia, jakie odbyło się w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. Poprowadził je mec. dr Grzegorz Wrona.

Spotkanie było poświęcone przeciwdziałaniu przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka w systemie. Omówiona została, ujęta w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, definicja małoletniego jako osoby doznającej przemocy nie tylko w sytuacji jej bezpośredniego doświadczenia, ale także – gdy jest świadkiem przemocy domowej, co stanowi poszerzenie ochrony praw dziecka.

Osobny wątek szkolenia dotyczył roli dziecka w procedurze Niebieskiej Karty. A zwłaszcza kwestie dotyczące zgłaszania podejrzenia stosowania przemocy, możliwości, jakie mają podmioty inicjujące procedurę Niebieskiej Karty, a także niezbędne kroki do zastosowania art. 12a ustawy (mówi o odebraniu dziecka z rodziny). Mec. Wrona podkreślał, że w sytuacji, gdy przemoc domowa dotyczy małoletniego, zasadne jest zabezpieczenie szeroko pojętego dobra dziecka, m.in. poprzez wnioskowanie o wydanie wobec osoby stosującej przemoc domową nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazu zbliżania się do niego. Możliwe jest również wnioskowanie o zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy lub zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, jak również o zakaz wstępu na teren szkoły, innej placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego czy miejsca pracy. – Zastosowanie tych kroków może wpłynąć na ograniczenie konieczności podjęcia czynności zapewnienia dziecku ochrony przewidzianej we wspomnianym art. 12a ustawy i umożliwić mu pozostanie w znanym środowisku – opisywał mec. Grzegorz Wrona.

Uczestnicy szkolenia mogli się również zapoznać ze statystykami zgłaszania przemocy domowej w Polsce i za granicą, a także z regulacjami stosowanymi w innych krajach. Wyzwaniem związanym bezpośrednio z przemocą jest wskaźników zgłaszania jej przypadków. Im wyższy, tym większa szansa na wzrost poczucia bezpieczeństwa. To, z kolei, wiąże się z koniecznością budowania świadomości społecznej, dostępnością wsparcia dla ofiar oraz systematycznymi działaniami podejmowanymi przez rząd i organizacje pozarządowe.